O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2019 – RUDA ŚLĄSKA

Zadanie Publiczne pn.: Nieodpłatna pomoc prawna

Prowadzone w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, pełnionych przez doradców obywatelskich spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Kadra realizująca zadanie publiczne to w znakomitej części, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia „Przystanek” z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem do realizacji zadania w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

W ramach projektu prowadzony jest punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który działa w budynku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej (Kochłowice) przy ul. Brzozowej 4.

Punkt jest czynny 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie i  obsługują go doradcy obywatelscy oraz mediatorzy czyli osoby spełniające wymagania zgodnie z ustawami jw.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje działania związane z przeprowadzeniem  mediacji na prośbę zainteresowanych stron jeśli zachodzą przesłanki pozwalające na realizację postępowania mediacyjnego. Mediacja obejmuje konstruowanie porozumień częściowych lub całościowych dla zainteresowanych stron przystępujących do procesu mediacyjnego.

Dodatkowo w ramach edukacji prawnej zostaną zorganizowane wizyty studyjne i prelekcje dla młodzieży ze  szkół. Wizyty organizowane będą do instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania (Sądów, prokurator komend i komisariatów. Ponadto zostaną zorganizowane spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy pracują w wymiarze sprawiedliwości lub funkcjonują w jakimś zakresie w jego instytucjach np.(sędzią, sędzią społecznym, prokuratorem, mediatorem, adwokatem, radcą prawnym). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie wśród najmłodszej grupy obywateli świadomości o prawach i obowiązkach wynikających z regulacji prawnych, a związanych z ukończeniem określonego wieku. W szczególności chodzi tu o poznanie procedur, rozróżnienie instytucji oraz ich kompetencji praz wzajemnych zależności w zakresie praw i obowiązków. Ponad to zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami naszego miasta na temat „Obywatel w prawie”.

Jak umówić wizytę:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr +48 32 248 68 00 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

Więcej:

1. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

2. Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

3. Karta NPO – część A

4. Karta NPO – część B

5. Oświadczenie osoby upoważnionej

6. NPO Grafik dyżurów

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. 2018 poz. 2492)

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.)Skip to content