O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2017

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

01.03.2017r. – 31.12.2017r.

Opis zadania:

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” realizowanego od 2014 do 2016 roku w formie dyżurów pełnionych przez prawników, emerytowanych policjantów, specjalistów i konsultantów. Kadra realizująca zadanie publiczne to w znakomitej części członkowie RSPOP oraz Stowarzyszenia „Przystanek” z wieloletnim doświadczeniem, którzy nadal chcą kontynuować swoją pracę w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Projekt więc zakłada kontynuację tych działań. Po dogłębnej analizie potrzeb wykonanej na potrzeby tego projektu, oferent założył konieczność kontynuacji działania utworzonego trzy lata wcześniej Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji, w którym będą nadal działać punkty tematyczne tj. Punkt Porad Obywatelskich oraz Punkt Mediacji. W ramach ośrodka będzie działał także Mobilny Punkt Porad należy bowiem zauważyć, że utrudniony jest dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych i chorych, które z rożnych powodów nie są w stanie samodzielnie dostać się do Punktu Porad Obywatelskich. Wydaje się koniecznym aby w takiej sytuacji stworzyć warunki tym osobom do równego traktowania w dostępie do tego rodzaju usług co przyczyni się do zmniejszenia ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Rozwiązaniem mogą więc być Mobilne Punkty Porad dzięki, którym to konsultant/prawnik trafia do zainteresowanego i pomaga mu w rozwiązaniu problemu. W związku z czym każdy z dyżurujących będzie zobowiązany w razie potrzeby w ramach Mobilnego Punku Porad (poza swoim stałym dyżurem) dotrzeć do zainteresowanego i udzielić mu pomocy w zależności od potrzeb. Należy tu zaznaczyć, ze w chwili obecnej żadna instytucja nie realizuje takiej formy pomocy, pomysł więc jest innowacyjny.
W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej polegającym na: informowaniu obywateli o prawach i obowiązkach, wskazaniu możliwych rozwiązań problemu oraz jego konsekwencji, wspieranie osób zgłaszających się po poradę w samodzielnym podejmowaniu decyzji, wskazanie instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po pomoc. Pomoc w zrozumieniu pism urzędowych, pomoc w sporządzeniu dokumentów urzędowych, kompleksowa pomoc osobom nadmiernie zadłużonym, prowadzenie postępowań mediacyjnych.
Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie.

Harmonogram:

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Porad Obywatelskich
Od 13 marca 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Mediacji
Od 13 marca 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej i Obywatelskiej
Od 13 marca 2017 Do 31 grudzień 2017Skip to content