O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MAM ALTERNATYWĘ. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Z ZAKRESU NARKOMANII 2014

Zadanie publiczne
pn. „Mam alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

od 01.09.2014r. do 20.12.2014r.

Punktu Wsparcia dla Rodzin Borykających się z Problemem Narkomanii
poniedziałek – 18 : 00 – 20 : 00
czwartek – 16 : 00 – 18 : 00
nr. telefonu: 668 563 553

Działania:

Punkt Wsparcia dla Rodzin Borykających się z Problemem Narkomanii
(2 razy w tygodniu po 2. godziny oraz działania interwencyjne)

Otwarta Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych
(10 spotkań po 2. godziny)

Warsztaty profilaktyczno – animacyjne „Dobrze, że jesteś…” dla dzieci i młodzieży
(6 spotkań po 2. godziny)

Animacyjna Szkoła dla Rodziców
(6 warsztatów po 2. godziny)

Szkolenie z zakresu krótkoterminowej terapii grupowej, skierowane do osób profesjonalnie zainteresowanych pracą z innymi ludźmi, w relacji pomagania, do psychoterapeutów, lekarzy, socjologów, specjalistów uzależnień i pracowników socjalnych, a przede wszystkim do psychologów i pedagogów rudzkich szkół
(60 godzin lekcyjnych)

Spotkania edukacyjne z rodzicami
(7 spotkań po 1. godzinie lekcyjnej)

Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów
(1 spotkanie – 6 godzin)

Kontakt pod numerem telefonu: 668 563 553

Opis projektu:

Projekt składa się z wielu działań. Mają one na celu zapewnienie dzieciom pełnego, harmonijnego i wolnego od środków psychoaktywnych rozwoju oraz wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacjach kryzysowych (takich jak m. in. uzależnienie, współuzależnienie, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych itp.). Propozycje projektu opierają się na podstawowym założeniu o przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz wyrównywaniu szans dla dzieci ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Program skierowany jest zarówno do ludzi młodych, ich rodziców bądź opiekunów, jak i pracowników instytucji, zajmujących się udzielaniem wsparcia środowiskowego. Podmiotem wszystkich programów jest rodzina, postrzegana jako najistotniejszy obszar rozwoju człowieka.

Istotą proponowanego programu jest szeroko pojęta edukacja w zakresie informacji na temat środków psychoaktywnych (przyczyn, skutków, objawów, rodzajów środków zmieniających świadomość, metod diagnozowania osób eksperymentujących lub uzależnionych) oraz wskazanie metod spędzania czasu wolnego od środków psychoaktywnych, wzmacnianie więzi rodzinnej, budowanie naturalnych zasobów rodzinnych. niwelujących potencjalne zagrożenia, uruchamianie mechanizmów pozytywnej adaptacji w obliczu trudności i kryzysów, dostarczanie narzędzi, informacji i wskazówek o możliwościach uzyskania wsparcia środowiskowego w sytuacji zażywania środków psychoaktywnych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

Punkt Wsparcia dla Osób Borykających się z Problemem Narkomanii

W punkcie tym konsultant- stażysta będzie udzielał konsultacji oraz porad związanych z problemem zażywania środków psychoaktywnych, który przekłada się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia. Wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych przez „członka rodziny”, udzieli informacji prawnej w formie porady obywatelskiej, wskaże właściwe instytucji i ośrodki specjalizujące się w leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego). Konsultant udzieli w razie potrzeby indywidualnej pomocy psychologicznej w postaci sesji terapeutycznej, zarówno dzieciom, jak ich rodzicom oraz innym osobom objętych problemem. Ponadto konsultant kierował będzie zainteresowane osoby na Grupę Wsparcia bądź dalsze, specjalistyczne leczenie. Do Punktu Wsparcia osoby kierowane będą bezpośrednio z Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji. Ośrodek ten będzie ściśle współdziałał w określonych ramach przy wspieraniu realizacji opisywanego zadania publicznego. Ponadto Stowarzyszenie „Przystanek” rozpowszechni zakres swej działalności w ramach projektu w instytucjach miejskich, stowarzyszeniach, szkołach itp., które na co dzień pracują z dzieckiem oraz rodziną.

Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych

Grupa Wsparcia skierowana będzie do osób pochodzących z rodzin z problemem zażywania środków psychoaktywnych, współuzależnionych i przeżywających kryzys psychiczny spowodowany zażywaniem środków psychoaktywnych przez bliską osobę. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu po 2 godziny. Grupa Wsparcia służyć będzie przede wszystkim możliwości ujawnienia skrywanych emocji oraz dyskusji nad rozwiązaniem codziennych problemów.

Warsztaty profilaktyczno – animacyjne „Dobrze, że jesteś…” dla dzieci i młodzieży

Warsztaty to cykl 6 zajęć 2 godzinnych, profilaktyczno – animacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży uczęszczających do rudzkich szkół a prowadzonych przez dwóch trenerów – animatorów.
Trudności napotykane przez dzieci w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym i nieumiejętność radzenia sobie z nimi, powodują między innymi sięganie po środki psychoaktywne. Warsztaty mają na celu profilaktykę uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz wskazanie metod konstruktywnego, wolnego od nałogów spędzania czasu wolnego. Zajęcia mają na celu pokazać, jak może w sposób wolny od nałogów, bezpiecznie, radośnie i bez ponoszenia dużych kosztów spędzać czas. Warsztaty odbywać się będą na terenie Miasta Ruda Śląska (np. w szkołach, itd.).

Animacyjna Szkoła dla Rodziców i Dzieci

W ramach Animacyjnej Szkoły dla Rodziców i Dzieci będą zrealizowane warsztaty dla dzieci oraz rodziców, którzy borykają się z problemami związanymi z używaniem środków psychoaktywnych czy też z konstruktywną organizacją czasu wolnego dla dzieci. Brak wiedzy i umiejętności postępowania nie tylko w kryzysowych sytuacjach rodzinnych często skutkuje destrukcją rodziny a w jej następstwie bardzo często zażywaniem środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Warsztaty mają na celu wskazać drogę do porozumienia ale także zachęcić rodziców do organizacji czasu wolnego swoim dzieciom.
Podczas warsztatów dzieci będą miały również zajęcia organizowane przez animatorów a wszyscy poznają alternatywne do destrukcyjnych metody spędzania czasu wolnego. Ponadto rodziny nauczą się konstruktywnego spędzania czasu wolnego przy wspólnym kursie decupage.

Szkolenie z zakresu krótkoterminowej terapii grupowej, skierowane do osób profesjonalnie zainteresowanych pracą z innymi ludźmi, w relacji pomagania, do psychoterapeutów, lekarzy, socjologów, specjalistów uzależnień i pracowników socjalnych, a przede wszystkim do psychologów i pedagogów rudzkich szkół

Odpowiadając na zapotrzebowanie szkoleniowe osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy oraz psycholodzy w szkołach), prowadzących grupy wsparcia bądź chcących w ten sposób pomagać innym (między innymi grupa, która będzie otwierana w ramach projektu), zorganizowane będzie szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej. Szkolenie ma być swego rodzaju dodatkową formą przygotowania kadry pedagogicznej oraz psychologicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą lub zażywającą narkotyki, dopalacze oraz inny środki psychoaktywne.

Spotkania edukacyjne z rodzicami

Spotkania edukacyjne skierowane są do wszystkich dorosłych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat narkotyków, dopalaczy itp. środków, symptomów oraz skutków ich zażywania, szczególnie do rodziców dzieci uczęszczających do rudzkich szkół. Na spotkaniach edukacyjnych z rodzicami poruszane będą następujące tematy:

– narkotyki – symptomy zażywania, rodzaje, skutki zażywania;
– dopalacze symptomy zażywania, rodzaje, skutki zażywania.– co to takiego? Jak rozpoznać symptomy zażywania;
– legalne i nielegalne środki psychoaktywne – dostępność, koszty zażywania;
– komunikacja (co wspiera komunikację: jak słuchać, jak mówić, porozumienie bez przemocy);
– bariery komunikacyjne (co utrudnia komunikację);
– uczucia (skąd się biorą, czemu służą, jak je rozpoznać, jak wyrażać);

Działanie to ma na celu dostarczenie wiadomości na temat narkotyków i dopalaczy oraz rozpoznawania symptomów wskazujących na ewentualne ich zażywanie. Ponadto poprawienie relacji interpersonalnych w rodzinach uczestników, zwiększenie skuteczności oddziaływań rodzicielskich, uświadomienie możliwości zmian metod wychowawczych, ograniczenie rozwiązań opartych na przemocy na rzecz bardziej konstruktywnych, zwiększenie świadomości potrzeby zmian w zachowaniach rodziców oraz motywacja do tworzenia przez uczestników grup wsparcia.

Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów

Warsztaty skierowane są do kadry pedagogicznej rudzkich szkół, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy na temat narkotyków, dopalaczy, symptomów oraz skutków ich zażywania. Podczas warsztatu poruszane będą następujące tematy:

– narkotyki – symptomy zażywania, rodzaje, skutki zażywania;
– dopalacze i inne środki psychoaktywne– co to takiego? Jak rozpoznać symptomy zażywania;
– legalne i nielegalne środki psychoaktywne – dostępność, koszty zażywania;
– gdzie szukać pomocy; gdzie kierować osoby potrzebujące;
– komunikacja (co wspiera komunikację: jak słuchać, jak mówić, porozumienie bez przemocy);
– bariery komunikacyjne (co utrudnia komunikację);

Działanie to ma na celu dostarczenie wiadomości na temat narkotyków i dopalaczy oraz rozpoznawania symptomów wskazujących na ewentualne ich zażywanie. Ponadto beneficjenci uzyskają informacje na temat miejsc w których osoby uzależnione bądź współuzależnione mogą uzyskać pomoc, zwiększą skuteczność oddziaływań pedagogicznych, zwiększą świadomość problemu zażywania narkotyków bądź dopalaczy.

Całość projektu uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią, w której zawarte będą informacje na temat tego, co to są środki psychoaktywne, jak rozpoznać, że ktoś zażywa środki psychoaktywne i jakie kroki podjąć w takiej sytuacji, oraz gdzie szukać pomocy w powyższych przypadkach. Przygotowane i rozprowadzone będą plakaty, ulotki i broszurki, ponadto na stronie internetowej organizacji zostanie umieszczona elektroniczna forma broszurki o powyższej tematyce.

Wszystkie projekty dokumentowane będą zdjęciami umieszczanymi systematycznie na stronie Stowarzyszenia.Skip to content