O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJE 2020 – RUDA ŚLĄSKA

Zadanie Publiczne pn.: Nieodpłatna pomoc prawna

Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.

Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, pełnionych przez mediatorów oraz doradców obywatelskich spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Kadra realizująca zadanie publiczne to w znakomitej części, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia „Przystanek” z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem do realizacji zadania w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

W ramach projektu prowadzony jest punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który działa w budynku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej (Kochłowice) przy ul. Brzozowej 4.

Punkt jest czynny 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie i obsługują go doradcy obywatelscy oraz mediatorzy czyli osoby spełniające wymagania zgodnie z ustawami jw.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje działania związane z przeprowadzeniem mediacji na prośbę zainteresowanych stron jeśli zachodzą przesłanki pozwalające na realizację postępowania mediacyjnego. Mediacja obejmuje konstruowanie porozumień częściowych lub całościowych dla zainteresowanych stron przystępujących do procesu mediacyjnego.

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Dodatkowo w ramach edukacji prawnej zostaną zorganizowane wizyty studyjne i prelekcje dla młodzieży ze szkół. Wizyty organizowane będą do instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania (Sądów, prokurator komend i komisariatów. Ponadto zostaną zorganizowane spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy pracują w wymiarze sprawiedliwości lub funkcjonują w jakimś zakresie w jego instytucjach np. (sędzią, sędzią społecznym, prokuratorem, mediatorem, adwokatem, radcą prawnym). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie wśród najmłodszej grupy obywateli świadomości o prawach i obowiązkach wynikających z regulacji prawnych, a związanych z ukończeniem określonego wieku. W szczególności chodzi tu o poznanie procedur, rozróżnienie instytucji oraz ich kompetencji praz wzajemnych zależności w zakresie praw i obowiązków. Ponad to zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami naszego miasta na temat „Obywatel w prawie”.

Jak umówić wizytę

Wizyty należy umawiać pod nr tel.: +48 32 248 68 00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00 – 16:00 oraz w czwartek 8:00 – 18:00)

Dyżury w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Mediacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej Filia nr 15 przy ul. Brzozowej 4.

 • Poniedziałek: 11:00 – 15:00 – doradca obywatelski
 • Wtorek: 14:00 – 18:00 – doradca obywatelski / mediator
 • Środa: 14:00 – 18:00 – doradca obywatelski
 • Czwartek: 14:00 – 18:00 – doradca obywatelski
 • Piątek: 11:00 – 15:00 – doradca obywatelski

Więcej:Skip to content