O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM OCHRONA PRAW DZIECKA 2022

Zadanie publiczne z zakresu – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 18.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zadanie kluczowe opiera się na realizacji różnych form wsparcia osobom potrzebującym oraz podnoszeniu świadomości i kompetencji społeczeństwa związanej z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Projekt ma charakter wsparciowo – edukacyjny i wychowawczy. Szeroko pojęta edukacja oraz działania wychowawcze i wspierające realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno dzieci, młodzieży ich rodzin, jak i osób na co dzień z nimi pracujących.

W ramach projektu funkcjonować będą:

1. Punkt ds. Ochrony Praw Dziecka

Punkt prowadzić będzie poradnictwo rodzinne i obywatelskie w zakresie ochrony praw dziecka dla dzieci i młodzieży, ale także dla ich rodziców, nauczycieli i innych osób, którym leży na sercu rozwiązywanie problemów małoletnich wobec, których naruszane jest prawo. W punkcie konsultacyjnym, poza poradnictwem w indywidualnych przypadkach, jeśli zajdzie taka konieczność, będą podejmowane również działania interwencyjne. Ponadto zadaniem konsultanta jest także skuteczna interwencja w poszczególnych przypadkach (konieczność zawiadomienia innych instytucji pomocowych, zwoływania zespołów interdyscyplinarnych, i inne niezbędne czynności, których nie wykonają zatrudnione w innych Punktach tematycznych specjaliści

Telefon pod, którym można umówić spotkanie – 668 563 553

2. Punkt Terapii Rodzinnej

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny. Skutki terapii nie zawsze są obserwowane w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się szybkie ustąpienia zgłaszanych trudności, ale częściej poprawa pojawia się powoli i stopniowo. Celem terapii jest ustanowienie równowagi pomiędzy nadmiernie sztywnym lub zbyt płynnym wypełnianiem ról, która pozwoli na pewną kontynuację starych zachowań i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia. Terapeuta ma być nastawiony na rozwiązanie patologicznego konfliktu, redukcję lęku oraz wspieranie funkcjonujących w rodzinie sił, działających w kierunku uzyskania zdrowia emocjonalnego (nie wystarczy tu tylko zmiana sposobu porozumiewania się, niezbędna jest zmiana wzajemnych postaw, niekiedy wartości). Terapia powinna trwać, aż do momentu, w którym członkowie rodziny zaczną się odnosić do siebie w nowy sposób.

Sesja, spotkanie dotyczy całej rodziny, w związku z czym uwaga i aktywność terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania, a nie na jednej osobie (np. z której powodu do spotkania doszło). Terapeuta stara się być również neutralny wobec członków rodziny i nie brać strony żadnego z nich. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądza, kto jest winien lub kto ma racje.

 Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być (jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe) ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina. Zdarza się nader często, że rodziny oczekują zmian, które nie są możliwe do wprowadzenia, np. jeżeli dziecko ma trudności w nauce, to po pierwszym spotkaniu, a najdalej po drugim mają one zniknąć. Bywa też tak, że zaistnienie zmiany wymaga czasu, np. osoby cierpiące na choroby psychosomatyczne rzadko kiedy doznają pełnego ustąpienia objawów nawet po kilku sesjach.

 Częstym rezultatem jest poprawa komunikacji w rodzinie. Domownicy zaczynają być bardziej uważni na to, co mówią do siebie. Wiele osób w trakcie trwania sesji ma okazję po raz pierwszy usłyszeć, jak inni widzą i przeżywają to, co dzieje się w rodzinie. Członkowie rodziny zaczynają mówić do siebie i siebie słuchać.

Telefon pod, którym można umówić terapię – 533 018 861 lub 668 563 553

3. Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową

Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach. Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Program zakłada również edukację w zakresie podejmowania działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenerów-specjalistów przez 6 sesji po ok.1,5 h.

Zapisy na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy prowadzi specjalista ds. organizacji – 533 018 861 lub 668 563 553

4. Punkt Wsparcia Psychologicznego

Punkt wsparcia psychologicznego jest niezbędnym uzupełnienie działań Punktu Mediacji jak i pozostałych działań realizowanych podczas trwania projektu tj. (punku konsultacyjnego, grupy wsparciowo-edukacyjnej, punktu terapii rodzinnej itd.). Osoby, które w ramach projektu będą brały udział w różnych rodzajach wsparcia mogą wymagać natychmiastowej konsultacji (np. psychoterapeuty/psychologa) w celu podjęcia właściwej decyzji co do wyboru formy wsparcia czy też konieczności podjęcia terapii indywidualnej.

Terapia indywidualna może być w tym wypadku jedyną właściwą forma wsparcia w celu ustabilizowania sytuacji emocjonalnej osoby wspieranej i jej przejścia w stan gotowości do podejmowania poważnych życiowych decyzji, mających wpływ na życie rodziny (w tym dzieci) znajdujących się kryzysie. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym Punkcie Wsparcia najczęściej przejmuje się dzieci i młodzież, które zostały skierowane przez inne instytucje, szkoły lub też same zgłosiły się do tego punktu i są ofiarami przestępstwa lub przemocy/cyberprzemocy, itp., a nie ma odpowiedniego miejsca gdzie udzielono by im w trybie interwencyjnym wsparcia psychologicznego.

Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

Psychologicznej prewencji gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym.

Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.

W ramach tych działań będą organizowane dyżury specjalistów (psycholog/psychoterapeuta/terapeuta dziecięcy) w Punkcie Wsparcia Psychologicznego oraz w sytuacjach interwencyjnych specjalista będzie dostępny w różnych porach w zależności od potrzeb klientów po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Telefon pod, którym można umówić terapię – 533 018 861 lub 668 563 553

5. Telefon zaufania dla ofiar przestępstw i przemocy domowej oraz dzieci, który jest uzupełnieniem działań Punktu Konsultacyjnego.

Głównym celem jego uruchomienia są klienci nie tylko w sytuacji kryzysu, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji (w sposób anonimowy). Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem przemocy, potrzebuje natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji, dlatego kontakt telefoniczny jest możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami.

Telefon będzie dostępny w każdą środę od 8:00 do 12:00

Tel. 502 045 755 lub 533 421 162

Uwaga ! Szczegółowy rozkład dyżury poszczególnych specjalistów/konsultantów oraz dyżury przy telefonie zaufania są określone w GRAFIKU DYŻURÓW na stronie głównej.

W przypadku zmian terminów dyżurów lub ich odwołaniu będziemy zamieszczać informacje na stronie www lub na naszej tablicy ogłoszeń.W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu po nr tel. +48 668 563 553.Skip to content