O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się trudnej sytuacji życiowej

Zadanie publiczne z zakresu  –  Udzielanie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Programy dofinansowane z budżetu Miasta Ruda Śląska

w okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Głównym celem oferenta jest stworzenie możliwości udzielania porad obywatelskich oraz porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu, a niekwalifikujących się do Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich oraz Prawnych ze względu na ograniczenie określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku (czyli osoby potrzebujące pomocy na etapie składania wniosku do sądu  w trakcie trwania procesu sądowego, napisania sprzeciwu do nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, sformułowania wniosków dowodowych, sformułowania zarzutów do opinii biegłego, w zakresie udzielenia wskazówek co do toczącego się postępowania sądowego, itd.). Tego rodzaju pomocy doradca obywatelski/prawnik w Punkcie Porad Obywatelskich/Prawnych nie może udzielić zgodnie z obowiązującą ustawą. Oferent proponuje wypełnić tą lukę i zaspokoić potrzeby mieszkańców naszego miasta w dostępie do tego właśnie rodzaju usługi. Oferta jest odpowiedzią na potrzeby obywateli naszego miasta.

Ponadto to oferent przewiduje kontynuację pomysłu zastępstw procesowych jak to miało miejsce w 2018 r. oraz w 2019r., a okazało się niezwykle zasadne, tak aby zapewnić wsparcie klientom w trakcie trwającego już postępowania  np. sądowego dzięki czemu w związku z ważnym interesem społecznym nasza  organizacja będzie miała również wgląd w toczące się postępowanie w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych naszych mieszkańców o alimenty, molestowania seksualnego (nieletnich), ochronę praw konsumentów, czy z tytułu naruszenia równości lub dyskryminacji.

W ten sposób zrealizowane zostaną kluczowe cele przedsięwzięcia:

  • udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (nieobjętych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej),
  • pomoc w sporządzaniu pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie.Tego rodzaju działania są komplementarne z profilem naszej dotychczasowej działalności, którą rozpoczęliśmy w 2014 roku (realizacja zadań w zakresie poradnictwa obywatelskiego oraz prawnego). Do naszych najważniejszych zadań statutowych należy działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin. Pomoc w ich harmonijnym i zrównoważonym rozwoju na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania leży u podstaw naszej działalności. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań publicznych w tym kilkanaście z zakresu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Ten projekt wpisuje się więc na naszą działalność i umożliwia realizację statutowych założeń czyli szeroko pojętą działalność na lokalnej społeczności.

Spotkania stacjonarne z adwokatem będą odbywać się w każdy piątek od 07:30 do 11:30, ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na  ogłoszony stan epidemii COVID – 19 konieczne są zapisy pod nr telefony
533 018 861, 668 563 553

Teleporady z prawnikiem będą odbywać się zgonie z potrzebami interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod nr telefonu: 533 018 861, 668 563 553

W razie jakichkolwiek pytań dzwoń po nr 668 563 553 (koordynator projektu)Skip to content