O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadanie Publiczne pn.:  Pogotowie Rodzinne – Pomoc rodzinom w kryzysie

Prowadzone w okresie od 05.10.2020 r do 29.12.2020 r.

Projekt zakłada kontynuację działań utworzonego w naszym mieście 18 marca 2020r Przystankowego Pogotowia Rodzinnego (Punktu Wsparcia), które działało w formie wsparcia online i teleporady, a powstało z myślą o rodzinach, które wraz z ogłoszeniem Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego zostały pozbawiane dostępu do pomocy psychologicznej, w tym terapeutycznej, dla swoich dzieci oraz wsparcia dla siebie zwłaszcza w sytuacji możliwości utraty pracy oraz konieczności pozostania w domu i podjęcia opieki wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi. Nowa frustrująca sytuacja społeczno-ekonomiczna wzmogła skutki patologii, które dotknęły wielu rodzin jeszcze przed epidemią tj. przemoc w rodzinie, uzależnienia, konflikty na tle ekonomicznym, konflikty okołorozwodowe itd. Sytuacja kryzysu pogłębia się w naszym woj. śląskim, które obecnie jest jednym z najbardziej zagrożonych epidemią koronawirusa. Nasza organizacja od lat w ramach zadań publicznych organizuje dla mieszkańców Rudy Śląskiej pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną (zwłaszcza dla dzieci i młodzieży) starając się w ten sposób zapewnić w miarę szybki dostęp rodzinom do pomocy psychologicznej. Po uruchomieniu naszego Pogotowia już po kilku tygodniach okazało się, że potrzeby na organizowanie pomocy psychologicznej są większe niż jesteśmy w stanie zorganizować, jako wolontariusze. Priorytetem obecnie jest zwiększenie dostępności w/w usług społecznych, zwłaszcza deficytowych na rynku, na rzecz rodzin wymagających wsparcia, zapobiegając w ten sposób ewentualnemu wykluczeniu społecznemu. Pogotowie Rodzinne, (jako Punkt Wsparcia) w ramach wsparcia dla rodzin w kryzysie zaoferuje następujące usługi społeczne: Zostanie uruchomiony telefon zaufania dla osób w kryzysie (w tym dzieci i młodzieży), dostępny 2 razy w tygodniu po 5h w dni powszednie. Obsługiwany będzie przez konsultanta (terapeutę/psychoterapeutę/psychologa), który dokona diagnozy problemu zgłaszających się klientów, udzieli informacji, wsparcia lub też przekieruje do odpowiednich  instytucji lub naszych specjalistów uzgadniając terminy wizyt np. online lub spotkań bezpośrednich w zależności od potrzeb klienta lub też obowiązujących akurat przepisów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa (np. dystansu społecznego). W zespole specjalistów będą dostępni terapeuci rodzinni, psycholodzy/terapeuci dla dzieci i dorosłych, terapeuci uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, konsultanci ds. przemocy domowej. Wszyscy będą świadczyć usługi zgodnie z potrzebami klientów dostosowując kontakt z nimi w sposób dla nich bezpieczny i adekwatny do potrzeb. Zespół zapewni pomoc w formie psychologicznej prewencji, poradnictwa psychologicznego, terapii uzależnień oraz interwencji kryzysowej. Opracowana zostanie podstrona projektu, na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje o realizowanym zadaniu. Zadanie koordynowane oraz sprawozdawane będzie przez koordynatora projektu (wolontariusza), który wykona wszystkie niezbędne czynności na rzecz projektu. W jego czynnościach będą pomagać mu osoby zatrudnione w projekcie w pionie administracyjnym. Aby prawidłowo rozliczyć i zrealizować projekt zostanie zatrudniona kadra do obsługi księgowo/kadrowej. Oferent w ramach wkładu własnego będzie korzystał z własnego sprzętu informatyczny tj. laptopy, komputery (np. do terapii online lub e-porady) oraz drukarki, itd.

Zadanie realizowane będzie w siedzibie Stowarzyszenia ”Przystanek” przy ul. Osiedlowej 1/3

PUNKT POMOCY RODZINOM W KRYZYSIE

Zapisy do specjalistów (psychologów, terapeutów rodzinnych, terapeutów uzależnień, psychologów dziecięcych) pod nr telef 668 563 553

Telefon zaufania dla rodzin w kryzysie – 698 428 503 – 502 045 755  czynny od 8 00 do 13 00 w każdy wtorek i czwartek

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu po nr tel. +48 668 563 553.Skip to content