O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM OCHRONA PRAW DZIECKA 2019

Zadanie publiczne
pn. 
Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
 

w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Projekt składa się z wielu działań, które mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zadanie kluczowe opiera się na realizacji różnych form wsparcia osobom potrzebującym oraz podnoszeniu świadomości i aktywizacji społeczeństwa związanej z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Projekt ma charakter wsparciowo – edukacyjny i wychowawczy. Szeroko pojęta edukacja oraz działania wychowawcze i wspierające realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno dzieci, młodzieży ich rodzin, jak i osób na co dzień z nimi pracujących.

 W ramach projektu funkcjonować będą:

 1. Punkt ds. Ochrony Praw Dziecka

 Punkt prowadzić będzie poradnictwo rodzinne i obywatelskie w zakresie ochrony praw dziecka dla dzieci i młodzieży, ale także dla ich rodziców, nauczycieli i innych osób, którym leży na sercu rozwiązywanie problemów małoletnich wobec, których naruszane jest prawo. W punkcie konsultacyjnym, poza poradnictwem w indywidualnych przypadkach, jeśli zajdzie taka konieczność, będą podejmowane również działania interwencyjne. Ponadto zadaniem konsultanta jest także skuteczna interwencja w poszczególnych przypadkach (konieczność zawiadomienia innych instytucji pomocowych, zwoływania zespołów interdyscyplinarnych, i inne niezbędne czynności, których nie wykonają zatrudnione w innych Punktach tematycznych specjaliści.Ponad   konsultant będzie:

 – redagował pisma i dokumenty do instytucji,

– przeprowadzał konsultacje i udzielał porad osobom pokrzywdzonym (dzieciom i młodzieży) w – wyniku przestępstw lub uzależnień, itp.

– współdziałał z instytucjami/organizacjami na terenie miasta w celu przeciwdziałania zjawiskom – – patologii społecznej i łamania Praw Dziecka,

– kierował na mediacje rodzinne,

– kierował do Punktu Wsparcia Psychologicznego np. w trybie interwencji kryzysowej (dzieci i młodzież),

– kierował na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej,

– kierował na terapie rodzinną,kierował do Punktu Pomocy Prawnej (w sprawach trudnych i skomplikowanych)

Telefon pod, którym można umówić wizytę – 502 045 755 (Koordynator projektu)

 2. Punkt Terapii Rodzinnej

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny. Skutki terapii nie zawsze są obserwowane w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się szybkie ustąpienia zgłaszanych trudności, ale częściej poprawa pojawia się powoli i stopniowo. Celem terapii jest ustanowienie równowagi pomiędzy nadmiernie sztywnym lub zbyt płynnym wypełnianiem ról, która pozwoli na pewną kontynuację starych zachowań i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia. Terapeuta ma być nastawiony na rozwiązanie patologicznego konfliktu, redukcję lęku oraz wspieranie funkcjonujących w rodzinie sił, działających w kierunku uzyskania zdrowia emocjonalnego (nie wystarczy tu tylko zmiana sposobu porozumiewania się, niezbędna jest zmiana wzajemnych postaw, niekiedy wartości). Terapia powinna trwać, aż do momentu, w którym członkowie rodziny zaczną się odnosić do siebie w nowy sposób.

Sesja, spotkanie dotyczy całej rodziny, w związku z czym uwaga i aktywność terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania, a nie na jednej osobie (np. z której powodu do spotkania doszło). Terapeuta stara się być również neutralny wobec członków rodziny i nie brać strony żadnego z nich. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądza, kto jest winien lub kto ma racje.

 Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być (jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe) ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina. Zdarza się nader często, że rodziny oczekują zmian, które nie są możliwe do wprowadzenia, np. jeżeli dziecko ma trudności w nauce, to po pierwszym spotkaniu, a najdalej po drugim mają one zniknąć. Bywa też tak, że zaistnienie zmiany wymaga czasu, np. osoby cierpiące na choroby psychosomatyczne rzadko kiedy doznają pełnego ustąpienia objawów nawet po kilku sesjach.

 Częstym rezultatem jest poprawa komunikacji w rodzinie. Domownicy zaczynają być bardziej uważni na to, co mówią do siebie. Wiele osób w trakcie trwania sesji ma okazję po raz pierwszy usłyszeć, jak inni widzą i przeżywają to, co dzieje się w rodzinie. Członkowie rodziny zaczynają mówić do siebie i siebie słuchać. 

Telefon pod, którym można umówić terapię – 502 045 755 (Koordynator projektu)

 3. Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową

 Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach. Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Program zakłada również edukację w zakresie podejmowania działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.  Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenerów-specjalistów  przez 6 sesji po ok.1,5 h. Zapisy na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy prowadzi koordynator projektu po nr tel. +48 502 045 755.

 4. Punkt Wsparcia Psychologicznego

 Punkt wsparcia psychologicznego jest niezbędnym uzupełnienie działań Punktu Mediacji jak i pozostałych działań realizowanych podczas trwania projektu tj. (punku konsultacyjnego, grupy wsparciowo-edukacyjnej, punktu terapii rodzinnej itd.). Osoby, które w ramach projektu będą brały udział w różnych rodzajach wsparcia mogą wymagać natychmiastowej konsultacji (np. psychoterapeuty/psychologa) w celu podjęcia właściwej decyzji co do wyboru formy wsparcia czy też konieczności podjęcia terapii indywidualnej.

Terapia indywidualna może być w tym wypadku jedyną właściwą forma wsparcia w celu ustabilizowania sytuacji emocjonalnej osoby wspieranej i jej przejścia w stan gotowości do podejmowania poważnych życiowych decyzji, mających wpływ na życie rodziny (w tym dzieci) znajdujących się kryzysie. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym Punkcie Wsparcia najczęściej przejmuje się dzieci i młodzież, które zostały skierowane przez inne instytucje, szkoły lub też same zgłosiły się do tego punktu i są ofiarami przestępstwa lub przemocy/cyberprzemocy, itp., a nie ma odpowiedniego miejsca gdzie udzielono by im w trybie interwencyjnym wsparcia psychologicznego.

 Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

Psychologicznej prewencji gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym.

 Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

 Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.

W ramach tych działań będą organizowane dyżury specjalistów  (psycholog/psychoterapeuta/terapeuta dziecięcy) w Punkcie Wsparcia Psychologicznego oraz w sytuacjach interwencyjnych specjalista będzie dostępny w różnych porach w zależności od potrzeb klientów po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 Telefon pod, którym można umówić terapię – 502 045 755 (Koordynator projektu)

 5. Telefon zaufania dla ofiar przestępstw i przemocy domowej oraz dzieci, który będzie uzupełnieniemdziałań Punktu Konsultacyjnego.

 Głównym celem jego uruchomienia są klienci nie tylko w sytuacji kryzysu, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji (w sposób anonimowy). Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem przemocy, potrzebuje natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji, dlatego kontakt telefoniczny jest możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami.

 Każdy piątek od 8:00 do 14:00 (poza dniami wolnymi od pracy)

Tel. 576 996 201

  6. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn. ”Przeciwdziałanie mowie nienawiści”

Zajęcia zakładają dotarcie do młodych ludzi tj. uczniów klas szkół podstawowych i licealnych którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością prawną i odpowiedzialnością prawną. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu i w swoim interesie prawnym. Edukacja w tym zakresie poprawi skuteczności tych działań, ale także zwiększy świadomość prawną podejmowanych przez nich decyzji w przyszłości. Przy współpracy z rudzkimi szkołami,  przeprowadzone zostaną warsztaty dla uczniów pn: „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”. Celem warsztatów będzie przyswojenie przez dzieci i młodzież rozumienia kluczowych dla demokracji i praw człowieka pojęć. W tradycyjny sposób trudno nauczyć je takich wartości, jak godność, tolerancja i szacunek dla innych. Stąd konieczność prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących mowy nienawiści, która wynika po części z narastającego problemu przemocy między innymi w Internecie, która często ma charakter skrajny, rasistowski i może zagrażać podstawowym wartościom demokratycznego społeczeństwa. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na ten doniosły problem, który jest obecnie powszechny i można już zacząć rozwiązywań go na poziomie lokalnym, poprzez edukacje społeczności lokalnej zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Uwaga ! Wszystkie dyżury poszczególnych specjalistów/konsultantów przy telefonie zaufania są sprecyzowane w GRAFIKU DYŻURÓW na stronie głównej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu po nr tel. +48 502 045 755.Skip to content