O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE 2019 – ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zadanie Publiczne pn.: „Prowadzenie w roku 2019 punktu przeznaczonego na udzielanie

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego.”

Prowadzone w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Projekt realizowany jest w formie dyżurów w Punkcie przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pełnionych przez adwokatów i prawników oraz doradców obywatelskich spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku. Punkt ten będzie działał w lokalu usytuowanym w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Urząd Miasta w Świętochłowicach.

 Nieodpłatna pomoc prawna (w brzmieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. przypadającym na dzień 1 stycznia 2019 roku) obejmuje:

 – poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub

sądowoadministracyjnym,

 – wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 – sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się

postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 – sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z

urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Dodatkowo w ramach zadania opracowany zostanie e-poradnik „Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem skierowany do najmłodszej grupy obywateli.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej

sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Dodatkowo w ramach zadania opracowany zostanie e-poradnik o prawach i obowiązkach

obywatelskich poszerzający świadomość społeczeństwa.

Jak umówić wizytę:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr +48 32 349 18 46 w godzinach pracy Urzędu Miasta Świętochłowice

Więcej:

1. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

2. Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

3. Karta NPO – część A

4. Karta NPO – część B

5. Oświadczenie osoby upoważnionej zał. 1

6. Oświadczenie osoby upoważnionej zał. 2

7. NPO i NPP Grafik dyżurów

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. 2018 poz. 2492)

9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.)

10. Poradnik – Obywatle w społeczeństwie

11. Poradnik – Świadomy nastolatekSkip to content