O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MAM ALTERNATYWĘ. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2018

Zadanie publiczne
pn. Przeciwdziałanie uzależnienom i patologią społecznym”

MAM ALTERNATYWĘ!

Programy profilaktyczne z zakresu narkomani oraz uzależneń behawioralnych
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.      Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne)

Punkt konsultacyjny funkcjonował już w latach 2014/ 2017r. i oferent zdążył zrobić analizę potrzeb na tego typu usługi, tak więc w tym okresie  przyjęto ponad 200 os, zainteresowanych pomocą/konsultacją/poradą. Wydaje się , że jest to dość dużo, i istnieje potrzeba kontynuowania tego typu usług. W punkcie tym konsultant będzie udzielał konsultacji oraz porad (indywidualnie, online, e- porad) związanych z problemem zażywania środków psychoaktywnych ale także związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Problemy uzależnień bowiem przekładają się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia. Konsultant wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem  członka rodziny (scenariusze zachowań), udzieli informacji o możliwości zasięgnięcia porady prawnej w Ośrodku Porad Obywatelskich, który działa przy Stowarzyszeniu. Wskaże właściwe instytucje i ośrodki specjalizujące się w leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego). Konsultant skieruje w razie potrzeby klienta do Punktu Wsparcia Psychologicznego lub na grupę wsparcia dla współuzależnionych lub też na grupę wsparcia dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub też skieruje do Punktu Pomocy Prawnej.  Ponadto Stowarzyszenie „Przystanek” rozpowszechni informacje o swej działalności w ramach projektu w instytucjach miejskich, stowarzyszeniach, szkołach itp., które na co dzień pracują z dzieckiem oraz rodziną.

 2.Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Wsparcia Psychologicznego dla Osób Borykających się z 

Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne)

Punkt Wsparcia jest dopełnieniem Punktu konsultacyjnego. Oferent widzi taką konieczność po realizacji poprzednich projektów, gdzie osoby zgłaszające się były niekiedy w takim stanie emocjonalnym, że bez pomocy wykwalifikowanego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty, trudno było nawiązać z nimi kontakt.Tak więc, żeby lepiej mu pomóc, aby mógł on się skupić na rozwiązaniu problemu, trzeba niekiedy podjąć pomoc w formie wsparcia i utrzymywać ją w czasie, kiedy będzie on realizował tzw. plan naprawczy dla swojej rodziny. Ważnym aspektem tego pomysłu jest także fakt, że dla osoby zażywającej lub uzależnionej pierwszy kontakt z psychoterapeutą/terapeutą uzależnień i przeprowadzony dobrze wywiad motywacyjny może mieć znaczący wpływ na podjęcie przez niego decyzji o podjęcia leczenia lub przyjęcia innej formy pomocy w zależności od potrzeb. W punkcie wsparcia psychologicznego pomoc znajdą osoby, które zakończyły leczenie uzależnień i chcą utrzymać abstynencję współpracując ze specjalistą. Pomoc znajdą także osoby, które borykają się z problemem narkomanii zarówno jako osoby eksperymentujące, używające, uzależnione i  współuzależnione. Pomoc znajda także osoby borykające się z problemem uzależnień behawioralnych. Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

Psychologicznej prewencji, gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody
i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmacnianie zasobów osoby potrzebującej. Prewencja może polegać na minimalizowaniu zagrożeń przez eliminowanie czynników ryzyka, które można podzielić na ryzyko sytuacyjne (stres wydarzeń), rozwojowe (okresy krytyczne w rozwoju, na przykład: kryzys dorastania) oraz terapeutyczne i osobowościowe. Działanie prewencyjne ma w pierwszym rzędzie przeciwdziałać pojawieniu się zaburzeń u osoby wspieranej. Jest więc nastawione przede wszystkim na pomoc osobom z grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowanej osobom borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy czy też innych środków psychoaktywnych (uzależnionych,współuzależnionych bądź innych zainteresowanych).Poradnictwo odbywać się będzie w formie porady psychologicznej, konsultacji lub informacji, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnejlub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie związanym z problemem zażywania środków psychoaktywnych (os. uzależnione lub współuzależnione). Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz. Tak forma pomocy ma na celu złagodzenie cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem, interwencję w środowisku, fachową informację. W ramach tych działań będą organizowane dyżury interwencyjne specjalistów dyżurujących w Punkcie Wsparcia Psychologicznego (np. w formie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania osoby wspieranej lub innym miejscu, zgodnie z potrzebami). Punkt będzie działał dostosowując się do potrzeb klienta i godziny przyjęć będę wyznaczane w uzgodnieniu z zainteresowanym. Punkt będzie działał przynajmniej 1 x w tygodniu i w ramach interwencji zrealizuje 180 świadczeń obsłuży ok. 45 os.

3.Uruchomienie Telefonu Zaufania dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne)

Z doświadczeń oferenta, który realizował podobny projekt w latach  2014/2017 r wynika, że istnieje absolutna potrzeba uruchomienia telefonu zaufania. Do Punktu Konsultacyjnego w tych latach trafiały osoby w sytuacjach wielkiego kryzysu, w związku z czym potrzeba kontaktu była znacznie częstsza niż 1 raz w tygodniu. Bardzo często niespodziewane, dramatyczne wydarzenia powodowały, iż rodzina borykająca się z problemem narkomani potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji, często w późnych porach dnia. Konsultant zawsze starał się służyć pomocą, co niejednokrotnie przyczyniało się do załagodzenia lub zniwelowania skutków wydarzeń, w obliczu których stanęła rodzina. Ponadto wiele osób pragnie pozostać anonimowymi, ale chcą uzyskać informacje. Po kilku rozmowach zdarza się, iż osoby takie nabierają zaufania do osoby i instytucji z którą się kontaktują i jest szansa, że pozwoli na udzielenie sobie pomocy. W związku z powyższymi faktami wydaje się zasadne, żeby kontynuować tę formę pomagania osobom w potrzebie, a nawet powiększyć ofertę o pomoc osobom borykającym się z problemem uzależnień behawioralnych.

5.Warsztaty dla uczniów o przyczynach i  skutkach zażywania środków psychoaktywnych oraz o uzależnieniach behawioralnych pn „Masz Alernatywę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez nakreślenie zagrożeń płynących ze stosowania używek ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych.

Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo przyswajania substancji (np. alkohol, nikotyna, leki, narkotyki) lub podejmowania czynności (np. gry komputerowe, hazard ), które początkowo sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe i mają negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki. Osoba uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim zachowaniem i problemów, które sprawia zarówno sobie jak i najbliższym.

Uzależnienia behawioralne wiążą się z określonym typem zaburzenia zachowania, do którego można zaliczyć: hazard, siecioholizm, fonoholizm, zakupoholizm, nadmierne  opalanie się w solarium i wiele innych zaburzeń, nie związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Dlatego oferent proponuje cykl warsztatów dla uczniów, których celem będzie poprawa świadomości ucznia w zakresie:

·rozumienia pojęcia „uzależnienie” i poznania jego wpływ na  człowieka;

·zdobycie wiedzy dotyczącej ryzyka, które podejmuje decydując się na picie alkoholu, zażywanie narkotyków,   granie na komputerze czy nadmierne używanie telefonu komórkowego;

·umiejętnego dostrzeżenia u siebie symptomów nadużywania substancji bądź zachowań i zagrożeń z nich wynikających;

·umiejętnego dokonywania wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia;

·zdobycie informacji gdzie można uzyskać pomoc.

Warsztaty przewidziano w cyklu po 2 x 1 h dla 1 grupy uczestników czyli łącznie 4 warsztatów po 1 h dla 2 grup uczestników w grupach ok 20/30 os. ( każda grupa będzie miała 2 warsztaty).

6.Warsztaty dla rodziców o przyczynach i  skutkach zażywania środków psychoaktywnych oraz o uzależnieniach behawioralnych pn „Masz Alternatywę”

Celem warsztatów jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród  rodziców, którzy wychowują dzieci poprzez nakreślenie zagrożeń płynących ze stosowania używek ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

1. Rozszerzenie wiedzy wśród rodziców dotyczącej szkodliwości substancji psychoaktywnych;

2. Zapoznanie rodziców z konsekwencjami zdrowotnymi, prawnymi i społecznymi zażywania substancji psychoaktywnych;

3. Wyjaśnienie mechanizmu wpadania w uzależnienie;

4. Pobudzenie rodziców do działania, wypowiedzi ustnych oraz uruchomienie postaw prozdrowotnych i asertywności;

5. Zaproponowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu;

6. Wzbudzenie odpowiedzialności u swojego dziecka za własne ciało oraz poczucia odpowiedzialności za innych;

7. Wyjaśnienie pojęcia uzależnień behawioralnych;

8. Motywowanie rodziców do prowadzenia rozmów z dziećmi na tematy zdrowego stylu życia, uzależnień.Skip to content