O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

RUDZKI OŚRODEK WOLONTARIATU 2018

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r

Projekt polega na promowaniu idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska. Projekt w pewnej części  jest  kontynuacją zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej  na terenie Rudy Śląskiej” realizowanego w latach 2012/2017, w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. W ramach tego projektu oferent będzie kontynuował realizację założeń programowych związanych z upowszechnianiem idei wolontariatu, aktywizację grupy docelowej do podejmowania działań wolontarystycznych a także pozyskiwania nowych wolontariuszy. Utworzony  zostanie Klub wolontariusza „Rozwiń się”, który zrzeszał będzie grupę ludzi chcących regularnie działać na rzecz potrzebujących. Klubowicze będą spotykać się ze stałą częstotliwością, planując działania wolontarystyczne skierowane do mieszkańców naszego miasta. Zaplanowane działania zrealizowane zostaną w wybranych placówkach m.in.  zorganizują szereg animacji, zabaw, konkursów itp. np. w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, świetlicach socjoterapeutycznych. W praktyce pokażą innym czym jest wolontariat.

Przeprowadzone zostaną  szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy, w oparciu  o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do uczniów rudzkich placówek oświatowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także innych zainteresowanych. Po szkoleniu kandydaci otrzymają informacje na temat organizacji, które mogą być zainteresowane współpracą z wolontariuszami. Zaplanowano także organizację prelekcji w szkołach na temat wolontariatu.  W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli promowanie i upowszechnianie idei wolontariatu i pozyskiwanie nowych wolontariuszy,  poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji,  w których można podejmować działania wolontarystyczne.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach!

Koordynator projektu:

Anna Szymańska (502-301-726)

Organizator szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów a także prelekcji w szkołach na temat wolontariatu:

Oliwia Jurdziak (728-921-242)

Moderator Klubu Wolontariusza „Rozwiń się”:

Daniel Knapik (608-154-638)Skip to content