O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROWADZENIE PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2018

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji”
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.03.2018r. do 31.08.2018r

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEK
Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
dyżur konsultanta
godz. 16:00 – 18:00
telefon: 667 639 015
Punkt Porad Prawnych
dyżur prawnika
godz. 17:00 – 19:00
telefon: 508 198 548
Punkt Porad Prawnych
dyżur prawnika
godz. 16:00 – 19:00
telefon: 668 563 553
Punkt Porad Prawnych
dyżur prawnika
godz. 18:15 – 20:15
telefon: 668 563 553

Informacje o projekcie

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” realizowanego od 2014 do 2017 roku w formie dyżurów pełnionych przez prawników oraz mediatorów. Kadra realizująca zadanie publiczne to w znakomitej części członkowie RSPOP oraz Stowarzyszenia „Przystanek” z wieloletnim doświadczeniem, którzy nadal chcą kontynuować swoją pracę w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Projekt więc zakłada kontynuację tych działań. Po dogłębnej analizie potrzeb wykonanej na potrzeby tego projektu, oferent założył konieczność kontynuacji działania utworzonego trzy lata wcześniej Ośrodka Porad Obywatelskich, w którym będą nadal działać punkty tematyczne tj. Punkt Porad Obywatelskich. W ramach ośrodka będzie działał także Mobilny Punkt Porad należy bowiem zauważyć, że utrudniony jest dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych i chorych, które z rożnych powodów nie są w stanie samodzielnie dostać się do Punktu Porad Obywatelskich. Wydaje się koniecznym aby w takiej sytuacji stworzyć warunki tym osobom do równego traktowania w dostępie do tego rodzaju usług co przyczyni się do zmniejszenia ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Rozwiązaniem mogą więc być Mobilne Punkty Porad dzięki, którym to konsultant/prawnik trafia do zainteresowanego i pomaga mu w rozwiązaniu problemu. W związku z czym każdy z dyżurujących będzie zobowiązany w razie potrzeby w ramach Mobilnego Punku Porad (poza swoim stałym dyżurem) dotrzeć do zainteresowanego i udzielić mu pomocy w zależności od potrzeb. Należy tu zaznaczyć, że to działanie realizowane było w 2017 r i cieszyło się dużym zainteresowaniem osób potrzebujących pomocy prawnej i obywatelskiej.

W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej polegającym na: informowaniu obywateli o prawach i obowiązkach, wskazaniu możliwych rozwiązań problemu oraz jego konsekwencji, wspieranie osób zgłaszających się po poradę w samodzielnym podejmowaniu decyzji, wskazanie instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po pomoc. Pomoc w zrozumieniu pism urzędowych, pomoc w sporządzeniu dokumentów urzędowych, kompleksowa pomoc osobom nadmiernie zadłużonym.

Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie.Skip to content