O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 2017

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.

13.03.2017r. – 31.12.2017r.

Przydatne materiały:

Polska Karta Praw Ofiary

Prawa Ofiar Przestępstw i przemocy w rodzinie

Procedura Niebieskiej Karty

Rzecznik praw dziecka – www

Niebieska Linia – www

Opis zadania:

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zadanie kluczowe opiera się na realizacji różnych form wsparcia osobom potrzebującym oraz podnoszeniu świadomości i aktywizacji społeczeństwa związanej z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Projekt ma charakter wsparciowo – edukacyjny i wychowawczy. Szeroko pojęta edukacja oraz działania wychowawcze i wspierające realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno dzieci, młodzieży ich rodzin, jak i osób na co dzień z nimi pracujących.

Od Kwietnia 2017 r., w Stowarzyszeniu kontynuowana będzie działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka, który jest sztandarowym działaniem naszej organizacji i cieszy się niezwykłym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Oferent proponuje także kontynuację funkcjonowania Punktu Mediacji, który już zaistniał w latach 2015/2016 w ramach realizacji wyżej opisywanego projektu i kontynuował będzie on rozpoczęte już mediacje w sprawach konfliktów około rozwodowych, w których dzieci znajdują się w szczególnie trudnej dla siebie sytuacji emocjonalnej i wsparcie rodziny(w formie mediacji) w rozwiązaniu konfliktu może przynieść nieocenione dla niej korzyści.

Ponadto oferent opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w pracy z rodziną, zwłaszcza borykającą się z różnymi trudnościami, dysfunkcjami i patologiami uznał, że niezbędna jest pomoc rodzinie w formie terapii (tzw. terapii rodzinnej). W tamtym roku oferent realizował już tą formę wsparcia tj. terapię rodzinną i cieszyła się ona ogromnym powodzeniem. W obecnej chwili na terenie naszego miasta nie ma takiej instytucji, w której realizowana była by taka forma pomocy rodzinie.

Dodatkowo w ramach projektu nadal działać będzie Punkt Wsparcia Psychologicznego gdzie konsultant-specjalista (psycholog lub psychoterapeuta oraz terapeuta dziecięcy) będzie udzielał indywidualnej pomocy psychologicznej (konsultacje) lub organizował (sesje terapeutyczne) w zależności od potrzeb osób zainteresowanych zarówno dzieci jak i rodziców bezpośrednio kierowanych z Punktu Konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka lub też z innych instytucji miejskich.

Projekt przewiduje także:

Uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przestępstw i przemocy domowej oraz dzieci, który będzie uzupełnieniem działań Punktu Konsultacyjnego. Głównym celem jego uruchomienia są klienci nie tylko w sytuacji kryzysu, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji (w sposób anonimowy). Jak wynika z doświadczeń oferenta, osoby które trafiły do Punktu Konsultacyjnego w sytuacjach wielkiego kryzysu potrzebowały kontaktu znacznie częściej niż raz, czy dwa razy w tygodniu. Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem przemocy, potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji. Kontakt telefoniczny byłby także możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami.

Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową:
Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach, a to sytuacja uruchamiająca przeżywanie bardzo silnych emocji. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenera specjalistę przewidziano ok. 10 sesji po ok.1,5 h. Oferent już realizował takie zadanie w latach 2014 r. do 2016r, wtedy nie było miejsca dla wszystkich dzieci, które zostały zgłoszone przez zainteresowane instytucje lub rodziców. Oferent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w naszym mieście nie ma takiej grupy wsparcia dla dzieci i w ramach konsultacji społecznych między innymi z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej uznał, że jest ogromna potrzeba ponownego jej utworzenia dla kolejnej grupy zainteresowanych.

W projekcie przewidziano również realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, który polegać będzie na dotarciu do młodych ludzi tj. uczniów klasy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolaków, którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością prawną. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu. Program przewiduje realizację 5 prelekcji na temat obowiązujących praw dziecka, do przeprowadzenia których posłuży prezentacja, broszurka o ochronie praw dziecka, opracowana i wydrukowana w ramach realizacji poprzedniego projektu. Prelekcje realizowane będą przez odpowiednio do tego przygotowane kadry wykładowcze.

Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną dotyczącą znaczenia zagadnienia świadomości swoich praw wśród dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej organizacji jest już umieszczona elektroniczna wersja broszurki o prawach dziecka.

Harmonogram:

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu ds. Ochrony Praw Dziecka (w pomieszczeniach oferenta/opłaty za media)
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Mediacji Rodzinnej
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Terapii Rodzinnej
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie grupy wsparciao/psycho/edukacyjną dla dzieci dotkniętych przemocą domową
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Wsparcia Psychologicznego ( psycholog dziecięcy w interwencji kryzysowej)
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Telefon Zaufania dla ofiar przestępstw w tym ofiar przemocy domowej oraz dzieci
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017

Prelekcje w szkołach o Ochronie Praw Dziecka
Od 1 kwiecień 2017 Do 31 grudzień 2017Skip to content