O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

mobile UPOWSZECHNIENIE IDEI WOLONTARIATU ORAZ AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO WOKÓŁ DZIAŁALNOŚCI WOLONTARYSTYCZNEJ NA TERENIE RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej (2017)”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r

Opis Zadania

Projekt polega na promowaniu idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska. Projekt w pewnej części jest kontynuacją zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” realizowanego w latach 2012-2016, w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. Kadra realizująca zadanie publiczne to przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia „Przystanek” z wieloletnim doświadczeniem, którzy nadal chcą wykonywać swoją pracę w zakresie promowania idei wolontariatu. W ramach tego projektu oferent będzie kontynuował realizację założeń programowych związanych z upowszechnianiem idei wolontariatu, aktywizację grupy docelowej do podejmowania działań wolontarystycznych a także pozyskiwania nowych wolontariuszy. Zorganizowany zostanie weekend integracyjny dla rudzkich wolontariuszy pn: „Pomagam JA pomagasz TY, wolontariuszami jesteśmy MY”. Będzie to połączenie integracji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy weekendu integracyjnego wezmą udział w szkoleniu pn.: „Animator grup dziecięcych i młodzieżowych”. Otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. W celu weryfikacji zdobytej wiedzy i nowych umiejętności animacyjnych uczestnicy spotkania zaplanują przebieg „Rudzkiego Dnia Wolontariatu”. „Rudzki Dzień Wolontariatu” będzie imprezą zorganizowaną na terenie naszego miasta. Podczas w/w imprezy uczestnicy „Weekendu integracyjnego”, a także inni chętni przedstawiciele organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, podzielą się na grupy, które zorganizują szereg animacji, zabaw, konkursów itp. np. w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, świetlicach socjoterapeutycznych. W praktyce pokażą innym czym jest wolontariat. Po dogłębnej analizie potrzeb wykonanej na potrzeby tego projektu, oferent założył konieczność kontynuacji organizacji szkoleń dla koordynatorów pracy wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy , w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim dla uczniów rudzkich placówek oświatowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych. Po szkoleniu kandydaci otrzymają informacje na temat, organizacji, które mogą być zainteresowane współpracą z wolontariuszami. W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli promowanie i upowszechnianie idei wolontariatu i pozyskiwanie nowych wolontariuszy, poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można podejmować działania wolontarystyczne.
Na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie. Prowadzone będzie pośrednictwo internetowe pomiędzy potencjalnymi wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi. Opracowany i rozesłany drogą internetową zostanie specjalny dokument, który otrzymają wszystkie rudzkie organizacje pozarządowe. Pismo to informować będzie o możliwości umieszczenia swojego ogłoszenia na stronie internetowej „Przystanku”. Każda rudzka organizacja poszukująca wolontariuszy będzie mogła zamieścić swoje ogłoszenie. W ten sposób pomożemy każdemu rudzianinowi odnaleźć swój cel w życiu i pole do działania, jakim jest wolontariat. Dzięki naszym przedsięwzięciom bardzo dużo zyskają także rudzkie organizacje, które przestaną martwić się w jaki sposób pozyskać wolontariusza. Zrealizujemy w ten sposób kolejny cel przedsięwzięcia jakim jest prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej między wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi lub zainteresowanymi instytucjami z terenu miasta.
Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie Koordynator projektu: Anna Szymańska

tel. 502-301-726, e-mail:szymanskaanna@interia.pl

Weekend integracyjny dla rudzkich wolontariuszy pn.: „Pomagam JA, pomagasz TY, wolontariuszami jesteśmy MY”. Zarząd Stowarzyszenia „Przystanek” zaprasza na bezpłatny weekend integracyjny dla rudzkich wolontariuszy pn.: „Pomagam JA, pomagasz TY, wolontariuszami jesteśmy MY”, który odbędzie się w dniach 13-15.10.2017 r. (13.10.17 w godz. 17.00-19.00, 14.10.17. w godz. 9.00- 17.00, 15.10.17 w godz. 9.00- 14.00 ) w Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej (ul. Główna 40; 41-711 Ruda Śląska).

Weekend integracyjny dla wolontariuszy odbędzie się w ramach realizowanego projektu pn.: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” współfinansowanego prze Miasto Ruda Śląska.
W ramach weekendu integracyjnego uczestnicy spotkania wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Animator grup dziecięcych i młodzieżowych”. Otrzymają certyfikat potwierdzający udział w w/w szkoleniu. Zorganizowany weekend dla przedstawicieli rudzkich organizacji pozarządowych będzie połączeniem integracji i wymiany doświadczeń wśród wolontariuszy.
Uczestnikami weekendu integracyjnego mogą być wszyscy zainteresowani wolontariusze rudzkich organizacji pozarządowych. Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 09.10.2017 tylko drogą elektroniczną. Program weekendu integracyjnego dla wolontariuszy oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku. Prosimy o wysłanie maila zwrotnego na adres przystanek1@op.pl. Uwaga! Osoby zakwalifikowane do działu w zajęciach otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

„Rudzki Dzień Wolontariatu”

„Rudzki Dzień Wolontariatu” odbędzie się w listopadzie 2017 r. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia „Przystanek”.

Pośrednictwo internetowe pomiędzy potencjalnymi wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi . Droga Organizacjo!

Czy borykasz się z ciągłym problemem skąd pozyskać wolontariusza? Mamy dla Ciebie rozwiązanie tego problemu! Zapraszamy do umieszczania na naszej stronie internetowej ogłoszenia, zachęcającego zainteresowane osoby do podjęcia wolontariatu w Waszym Stowarzyszeniu.
Należy tylko wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik 1) i odesłać na adres: przystanek1@op.pl . Resztą zajmiemy się już za Was. Na naszej stronie internetowej www.przystanek.npx.pl stworzymy podstronę z ogłoszeniami wszystkich organizacji poszukujących wolontariuszy.
Czekamy na Twoje zgłoszenie!Skip to content