O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MAM ALTERNATYWĘ 2017

Mam Alternatywę.
Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

16.01.2017r. – 31.12.2017r.

Opis zadania:

Projekt polega na kontynuacji działań naszego Stowarzyszenia w zakresie pomocy osobom borykającym się z problemem narkomanii. Program opiera się o analizę potrzeb, a diagnozę tych potrzeb wykonano na podstawie obserwacji, wywiadów i opinii wydawanych przez adresatów poprzednio realizowanych projektów pn. „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii” w 2014r., 2015r. i 2016r. Projekt kierowany jest zarówno do ludzi młodych, ich rodziców bądź opiekunów, jak i pracowników instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia środowiskowego (współpraca z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi). Podmiotem wszystkich propozycji jest rodzina, postrzegana jako najistotniejszy obszar rozwoju człowieka. Istotą proponowanego programu jest także szeroko pojęta edukacja w zakresie informacji na temat uzależnień behawioralnych oraz środków psychoaktywnych – przyczyn, skutków, objawów, rodzajów środków zmieniających świadomość, metod diagnozowania osób eksperymentujących lub uzależnionych. W latach pomiędzy 2014, a 2016 nasza organizacja prowadziła już Punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemem narkomanii i punkty wsparcia psychologicznego oraz grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkoły dla rodziców, a także porady prawne i obywatelskie dla osób dotkniętych tym problemem. Z naszych obserwacji wynika, że ta działalność jest niezwykle potrzebna zwłaszcza, że współpracujemy w zakresie rozwiązywania poszczególnych problemów osób zgłaszających się z instytucjami miejskimi oraz regionalnymi (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Profilaktyki i leczenia uzależnień w Zabrzu, szpitalami psychiatrycznymi, itd.). Niektóre z tych instytucji właśnie do nas przysyłają zainteresowanych na grupy wsparcia lub do prawnika czy też pomoc psychologiczną, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież.

Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz innych zainteresowanym, którzy są w sytuacji kryzysu (pośrednio lub bezpośrednio). Kryzys, a zwłaszcza wywołany uzależnieniami, jest destrukcyjny dla rodziny i dla społeczeństwa.

Dlatego realizacja tego projektu ma za zadanie zminimalizować skutki tego kryzysu, który może dotknąć każdą rodzinę i wpłynąć negatywnie na rozwój zdrowego i wolnego o nałogów społeczeństwa. Ważnym dopełnieniem profilaktycznym projektu jest edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców o przyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych ale także o uzależnieniach behawioralnych.

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie osobom borykających się z problemem uzależnień wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień – w punkcie tym konsultant-specjalista będzie udzielał konsultacji oraz porad związanych z problemem uzależnień behawioralnych (od komputera, Internetu, telefony, portali społecznościowych, itd.) oraz zażywania środków psychoaktywnych, który przekłada się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia. Wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem przez członka rodziny, udzieli informacji w formie porady/konsultacji, wskaże właściwe instytucje i ośrodki specjalizujące się w leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego) oraz inne miejsca w zależności od potrzeb osoby konsultowanej.

Uruchomienie telefonu zaufania Osób Borykających się z Problemem Uzależnień, który będzie uzupełnieniem działań Punktu Konsultacyjnego. Głównym celem jego uruchomienia (a właściwie kontynuacji) są klienci nie tylko w sytuacji kryzysu, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji. Jak wynika z doświadczeń oferenta, który realizował podobny projekt w latach 2014 do 2016 r, osoby, które trafiły do Punktu Konsultacyjnego w sytuacjach wielkiego kryzysu potrzebowały kontaktu znacznie częściej niż raz, czy dwa razy w tygodniu. Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem uzależnienia, potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji. Kontakt telefoniczny byłby możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami.

Punkt Wsparcia Psychologicznego dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (behawioralnych i od środków psychoaktywnych) – Punkt Wsparcia będzie dopełnieniem Punktu Konsultacyjnego. Oferent widzi taką konieczność po realizacji poprzednich projektów pn. „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”, gdzie osoby zgłaszające się, były niejednokrotnie w takim stanie emocjonalnym, że bez pomocy wykwalifikowanego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty trudno było nawiązać z nimi kontakt. Tak więc, w celu maksymalnej, systemowej i pełnej pomocy, trzeba niejednokrotnie podjąć terapię w formie wsparcia i utrzymywać ją, kiedy osoba potrzebująca będzie realizowała tzw. plan terapeutyczny.

Prelekcje dla rodziców i dzieci o przyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez nakreślenie zagrożeń płynących ze stosowania używek, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Całość projektu uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią, w której zawarte będą informacje na temat tego, co to są uzależnienia behawioralne i środki psychoaktywne, jak rozpoznać, że ktoś jest uzależniony lub, że zażywa środki psychoaktywne i jakie kroki podjąć w takiej sytuacji oraz gdzie szukać pomocy w powyższych przypadkach. Przygotowane informacje zostaną umieszczone na stronie www projektu.

Projekt zakłada kontynuację dotychczas realizowanego zadania „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”, które do tej pory było finansowane z budżetu miasta Ruda Śląska w ramach otwartego konkursu ofert. Realizacja tego zadania zakończyła się w grudniu 2016 r.. Kontynuacja projektu spowoduje możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych, zwłaszcza w aspekcie braku w naszym mieście instytucji, która profesjonalnie zajmowałaby się pomocą osobom borykającym się z problemem uzależnień behawioralnych i od środków psychoaktywnych.

Harmonogram:

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin Borykających się z Problemem Uzależnień
Od 6 luty 2017 do 31 grudzień 2017

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Wsparcia Psychologicznego dla osób borykających się z Problemem Uzależnień
Od 6 luty 2017 do 31 grudzień 2017

Uruchomienie telefonu zaufania dla osób borykających się z problemem uzależnień
Od 6 luty 2017 do 31 grudzień 2017

Prelekcje dla uczniów o przyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych oraz o uzależnieniach behawioralnych
Od 6 luty 2017 do 31 grudzień 2017

Prelekcje dla rodziców o przyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych oraz o uzależnieniach behawioralnych
Od 6 luty 2017 do 31 grudzień 2017

Dyżury konsultantów /psychologów /terapeutów w zakładce
GRAFIK DYŻURÓW – na stronie głównej

Telefon kontaktowy do koordynatora projektu: 698 428 503

e- porady: joasia.golicz@gmail.com

w sprawie porad online skontaktuj się pod nr telefonu: 668 563 553

Opracowania dotyczące uzależnieńSkip to content