O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

BEZ PRZEMOCY 2016

Zadanie publiczne
pn. „Bez przemocy”
współfinansowane przez
Województwo Śląskie

w okresie od 20.06.2016r. do 31.12.2016r

Strefa klienta:

Informacja

Regulamin udziału w psychoterapii

ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
ZADANIE O ZASIĘGU PONADLOKALNYM 

Ruda Śląska ul. Osiedlowa 1/3, Ruda Śląska 41-710
(miejsce realizacji zadania)

ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W 2016 ROKU – PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM
Zadanie publiczne realizowane od 20 czerwiec 2016 r do 31 grudzień 2016 r.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ *

1. Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w punkcie tym konsultant/specjalista będzie udzielał konsultacji oraz porad związanych z problemem przemocy w rodzinie, a zwłaszcza gdy przemoc ta wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinie. Konsultant wskaże jak problem ten przekłada się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia, omówi jego przyczyny i skutki. Wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych ze stosowaniem przemocy oraz nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez członka rodziny. Udzieli informacji w formie porady obywatelskiej (np. procedura niebieskiej karty), wskaże właściwe instytucje, komisje i ośrodki specjalizujące się w pomocy oraz leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego, Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskie Zespoły do przeciwdziałania przemocy w rodzinie) lub skieruje na poradę prawną od Ośrodka Porad Obywatelskich (obsługuje wyłącznie mieszkańców Rudy Śląskiej) lub Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (obsługuje wyłącznie osoby wskazane w ustawie i nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej), które prowadzone są przez oferenta lub do Punktu Porad Prawnych utworzonych w ramach wyżej opisywanego projektu (obsługuje wszystkich mieszkańców woj. Śląskiego). 

2. Uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej, który będzie uzupełnieniem działań Punktu Konsultacyjnego. Głównym celem jego uruchomienia są klienci w sytuacji kryzysu emocjonalnego spowodowanego przemocą domową, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji (w sposób anonimowy). Ponadto jak wynika z doświadczeń oferenta, osoby które trafiły do Punktu Konsultacyjnego w sytuacjach wielkiego kryzysu osobistego, potrzebowały kontaktu znacznie częściej niż raz, czy dwa razy w tygodniu. Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem przemocy, potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji. Kontakt telefoniczny byłby także możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami, a dyżurujący oddzwaniał by do konsultowanej osoby w razie takiej konieczności. 

3. Punkt Wsparcia Psychologicznego – Punkt Wsparcia będzie dopełnieniem Punktu Konsultacyjnego. Oferent widzi taką konieczność po realizacji poprzednich projektów realizowanych na rzecz osób dotkniętych przemocą domową, gdzie osoby zgłaszające się, były niejednokrotnie w takim stanie emocjonalnym, że bez pomocy wykwalifikowanego psychologa/psychoterapeuty trudno było nawiązać z nimi kontakt. Tak więc, w celu maksymalnej, systemowej i pełnej pomocy, trzeba niejednokrotnie podjąć terapię lub inną formę wsparcia i utrzymywać ją, kiedy osoba potrzebująca będzie realizowała tzw. plan terapeutyczny lub przechodziła przez procedurę niebieskiej karty. Pomoc Psychologiczna online: Technologia porozumiewania się w Internecie jest kluczową kwestią w kontekście pomocy psychologicznej, ponieważ poradnictwo online to taki obszar, który znosi wiele barier. Osoby potrzebujące pomocy psychologicznej będące w kryzysie, którym towarzyszom ograniczenia uniemożliwiające podjęcie terapii (czas na dojazd, odległość, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, nienormowany czas pracy, itd.) mogą skorzystać właśnie z takiej formy pomocy, która może okazać się bardzo wygodna i niezwykle przez to skuteczna. Łatwy dostęp (jeśli nie ma barier technologicznych) i anonimowość (bez użycia kamery) mogą w znacznym stopniu wpłynąć na podjęcie przez klienta decyzji o takiej właśnie formy wsparcia w kryzysie emocjonalnym spowodowanym np. przemocą domową. Preferowane kanały komunikacyjne w terapii online to Skype głos, Skype kamera, komunikator głosowy lub e-mail. Klient sam może wybrać najlepszą dla siebie formę komunikowania się z terapeutą. Na podstronie www projektu będą umieszczone adresy internetowe do poszczególnych terapeutów/psychologów/psychoterapeutów poprzez, które klient będzie mógł skontaktować się z osobą, którą będzie chciał poprosić o wsparcie psychologiczne czy psychoterapię. Na stronie umieszczony zostanie również regulamin określający ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez oferenta wsparcia psychologicznego online. Psycholodzy/Terapeuci/Psychoterapeuci obsługujący Punkt będą umawiać spotkania i sesje terapeutyczne oraz sesje online z klientami zgonie z ich potrzebami. Do Punku Wsparcia Psychologicznego klienci będą kierowani przez konsultantów, prawników, koordynatora projektu ale także przez inne instytucje wymienione w opisie projektu zarówno miejskie jak i regionalne.

4. Punkt Porad Prawnych, gdzie dyżury pełnić będą prawnicy oraz radcy prawni, a ich zadaniem będzie udzielanie porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu. Ponad to będą oni przedstawiali klientom możliwe rozwiązania ich problemów oraz pomagali w sporządzeniu pism, dokumentów urzędowych, zachęcali do postępowań mediacyjnych w razie możliwości. Dyżurujący w szczególności będą zobowiązani do:
– świadczenia bezstronnej i niezależnej informacji w zakresie przysługujących praw obywatelskich w szczególności wynikających z Polskiej Karty Praw Ofiary,
– poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz przysługujących świadczeń socjalnych,
– poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów pod względem prawnym, wynikających z patologii społecznej tj. ( przemocy w rodzinie, uzależnienia, przemoc wobec dzieci, itp.), 
– pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz pism tematycznych do organów władzy, instytucji, organizacji, itp.,
Punkt Porad Prawnych będzie działał 1 x w tygodniu po 2 h w tym godziny przygotowawcze. Ponadto w ramach dyzurów prawnicy będą odpowiadać na zadawane przez klientów pytania drogą elektroniczną (e-porada), dzięki czemu osoby potrzebujące porady prawnej, które nie mogą z różnych powodów dostać się do Punktu Porad mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną lub pomoc w formie napisania pisma drogą elektroniczną (poprzez Internet). 

5. Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową:
Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową w wieku od 12 do 15 lat. Grupa będzie liczyć od ok. 10 do ok 12 os. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach, a to sytuacja uruchamiająca przeżywanie bardzo silnych emocji, takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bardzo często z tym problemem są zupełnie same i brakuje im wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Program zakłada również edukację w zakresie podejmowania działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenera-specjalistę przez 6 sesji po ok.1,5 h. 


Polska Karta Praw Ofiary

Prawa Ofiar Przestępstw i przemocy w rodzinie

Procedura Niebieskiej KartySkip to content