O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM OCHRONA PRAW DZIECKA 2016

Zadanie publiczne
pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 19.04.2016r. do 21.12.2016r

Opis Zadania Publicznego

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zadanie kluczowe opiera się na realizacji różnych form wsparcia osobom potrzebującym oraz podnoszeniu świadomości i aktywizacji społeczeństwa związanej z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Projekt ma charakter wsparciowo – edukacyjny i wychowawczy. Szeroko pojęta edukacja oraz działania wychowawcze i wspierające realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno dzieci, młodzieży ich rodzin, jak i osób na co dzień z nimi pracujących.

Od Kwietnia 2016 r w Stowarzyszeniu kontynuowana będzie działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka, który jest sztandarowym działaniem naszej organizacji i cieszy się niezwykłym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Oferent proponuje także kontynuację funkcjonowania Punktu Mediacji, który już zaistniał w ubiegłym roku w ramach realizacji wyżej opisywanego projektu i kontynuował będzie rozpoczęte już mediacje w sprawach konfliktów wśród nieletnich oraz w sprawach konfliktów około rozwodowych, w których dzieci znajdują się w szczególnie trudnej dla siebie sytuacji emocjonalnej i wsparcie rodziny w rozwiązaniu konfliktu może przynieść nieocenione dla niej korzyści.

Ponadto oferent opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w pracy z rodziną, zwłaszcza borykającą się z różnymi trudnościami, dysfunkcjami i patologiami uznał, że niezbędna jest pomoc rodzinie w formie terapii (tzw. terapia rodzinna). W obecnej chwili na terenie naszego miasta nie ma takiej instytucji w której realizowana była by taką ofertę pomocy rodzinie. Ponadto ten problem został już dostrzeżony przez instytucje administracji publicznej tj. Ośrodek Interwencji kryzysowej, Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Z tego też powodu istnieje konieczność stworzenia takiej oferty, która przewiduje możliwość skorzystania z terapii dla rodzin.

Dodatkowo w ramach projektu nadal działać będzie Punkt Wsparcia Psychologicznego gdzie konsultant-specjalista (psycholog lub psychoterapeuta w tym dziecięcy) będzie udzielał indywidualnej pomocy psychologicznej (konsultacje) lub organizował (sesje terapeutyczne) w zależności od potrzeb osób zainteresowanych zarówno dzieci jak i rodziców bezpośrednio kierowanych z Punktu Konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka lub też Ośrodka Porad Obywatelskich czy Punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek bowiem, będzie ściśle współdziałał w określonych ramach przy wspieraniu realizacji opisywanego zadania publicznego.

Uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przestępstw i przemocy domowej oraz dzieci, który będzie uzupełnieniem działań Punktu Konsultacyjnego. Głównym celem jego uruchomienia są klienci nie tylko w sytuacji kryzysu, którzy będą mogli kontaktować się w celu uzyskania niezbędnych dla nich informacji (w sposób anonimowy). Jak wynika z doświadczeń oferenta, osoby które trafiły do Punktu Konsultacyjnego w sytuacjach wielkiego kryzysu potrzebowały kontaktu znacznie częściej niż raz, czy dwa razy w tygodniu. Często z powodu niespodziewanych, dramatycznych wydarzeń, o rożnych porach dnia, rodzina borykająca się z problemem przemocy, potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji. Kontakt telefoniczny byłby także możliwy również poza wyznaczonymi dyżurami.

Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową:

Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach, a to sytuacja uruchamiająca przeżywanie bardzo silnych emocji. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenera specjalistę przewidziano ok 12 sesji po ok.1,5 h. Oferent już realizował takie zadanie w 2014 r i 2015r, wtedy nie było miejsca dla wszystkich dzieci, które zostały zgłoszone przez zainteresowane instytucje lub rodziców. Oferent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w naszym mieście nie ma takiej grupy wsparcia dla dzieci i w ramach konsultacji społecznych między innymi z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej uznał, że jest ogromna potrzeba ponownego jej utworzenia dla kolejnej grupy zainteresowanych.

Grupa Wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej
Terminy Spotkań:

14.10.2016r
21.10.2016r
28.10.2016r
04.11.2016r
08.11 2016r w godz. 17:00 – 18:30
15.11 2016r w godz. 17:00 – 18:30
25.11.2016r
29.11 2016r w godz. 17:00 – 18:30
02.12.2016r
09.12.2016r
16.122016r

Spotkania w godzinach do 16:30 do 18:00 z wyjątkiem oznaczonych inna godziną

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Masztalska – psycholog

Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną dotyczącą znaczenia zagadnienia świadomości swoich praw wśród dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej organizacji jest już umieszczona elektroniczna wersja broszurki o prawach dziecka.

Punkt Wsparcia Psychologicznego
przy Punkcie ds. Ochrony Praw Dziecka

środa – godz. 17:00 – 20:00
telefon: 533 421 162


Punkt Konsultacyjny
ds. Ochrony Praw Dziecka
czwartek – godz. 14:00 – 17:00
telefon: 502 045 755


Telefonu Zaufania dla ofiar przestępstw,
w tym ofiar przemocy domowej oraz dzieci
czwartek – godz. 7 00 – 13 00
telefon: 510 505 738


Punkt Mediacji Rodzinnej
godz. 17:00 – 18:00
telefon: 535 103 709
(Dyżury mediatora, na których wyznaczane są terminy mediacji)


Dni i godziny dyżurów są określone w grafiku dyżurów umieszczonym na stronie głównej

Uwaga! Kliencie zadzwoń i upewnij się, że dyżur się odbędzie.

Z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń (np. chorób i urlopów osób dyżurujących, itp.) Punkty Konsultacyjne/porad obywatelskich/wsparcia psychologicznego mogą być zamknięte.


Informacji udziela Koordynator projektu pod nr telefonu: 502 045 755


Ponadto jest możliwość umówienia się na Terapię Rodziną

Terapia rodzinna: Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny. Skutki terapii nie zawsze są obserwowane w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się szybkie ustąpienia zgłaszanych trudności, ale częściej poprawa pojawia się powoli i stopniowo. Celem terapii jest ustanowienie równowagi pomiędzy nadmiernie sztywnym lub zbyt płynnym wypełnianiem ról, która pozwoli na pewną kontynuację starych zachowań i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia. Terapeuta jest nastawiony na rozwiązanie patologicznego konfliktu, redukcję lęku oraz wspieranie funkcjonujących w rodzinie sił, działających w kierunku uzyskania zdrowia emocjonalnego (nie wystarczy tu tylko zmiana sposobu porozumiewania się, niezbędna jest zmiana wzajemnych postaw, niekiedy wartości). Terapia powinna trwać aż do momentu, w którym członkowie rodziny zaczną się odnosić do siebie w nowy sposób.

Sesja, spotkanie dotyczy całej rodziny, w związku z czym uwaga i aktywność terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania, a nie na jednej osobie (np. z której powodu do spotkania doszło). Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądza, kto jest winien lub kto ma racje. Sposób prowadzenia sesji jest zależny od preferencji teoretycznych terapeuty. Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być (jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe) ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina.

Telefon pod którym można umówić terapię – 502 135 315 (Terapeuta)
667 567 221 (Terapeuta)


Konwencja o prawach dziecka

Rzecznik Praw DzieckaSkip to content