O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

RUDZKI OŚRODEK WOLONTARIATU 2013

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
realizowane w okresie 04.09.2013r. do 20.12.2013r.
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Dyżury pełnione w Biurze ds. Wolontariatu


Poniedziałek: 16.15 – 18.15
Joanna Golicz – Konsultant, Koordynator projektu
tel.: 502 045 755
e-mail: j.golicz@wp.pl

Środa: 14.10 – 16.10
Anna Szymańska – koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami, trener
tel.: 502 301 726
e-mail: anitka_m@interia.pl

Czwartek: 15.00 – 17.00
Oliwia Wieczorek– konsultant, trener
tel.: 666 357 852
e-mail: oliwka1111@gazeta.pl


W sprawie szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów pracy wolontariuszy należy się kontaktować z:
Koordynatorem ds. współpracy z wolontariuszami – Anna Szymańska:
tel.: 502 301 726
e-mail: anitka_m@interia.pl

Organizacjo / Wolontariuszu 
wpisz się do elektronicznej bazy danych Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu!

Pomoże to połączyć organizacje z wolontariuszem.
Wystarczy tylko wypełnić formularz i odesłać na adres: anitka_m@interia.pl

Formularze do rejestracji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA WOLONTARIUSZA OPIS PROJEKTU

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Wolontariat jest trendy” realizowanego w 2012 roku w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. W ramach tego projektu oferent będzie kontynuował pracę Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu w postaci punktu informacyjnego i skupi wokół siebie osoby (baza danych) chętne do niesienia bezinteresownej pomocy innym. Ośrodek organizować będzie szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontariuszy w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt szkolenia. Po szkoleniu kandydaci będą kierowani do instytucji, które ich potrzebują. Ponad to organizowane będą warsztaty tematyczne dla wolontariuszy w celu podwyższenia ich kwalifikacji i umiejętności, a także przygotowania do pracy ze ściśle określoną grupą adresatów tj. (warsztaty aktywizujące dla seniorów – wolontariat wspólnotowy. ROW kierowany będzie przez koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami, który min. będzie odpowiedzialny za , organizację szkoleń nawiąże on współpracę z instytucjami na terenie miasta w zakresie koordynowania współpracą wolontariuszy z tymi instytucjami (pośredniczenie pracy wolontarystycznej). W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli podniesienie aktywność społecznej poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można się udzielać.
Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. zostaną przeprowadzone prelekcje na temat wolontariatu dla młodzieży (pośrednio również dla nauczycieli i pedagogów) oraz spotkania informacyjne dla rudzkich organizacji/instytucji. Prelekcje będą realizowane przez przygotowane do tego merytorycznie osoby, w oparciu o opracowane w ramach poprzedniego projektu materiały edukacyjne (prezentacje, materiały szkoleniowe). W ten sposób realizowany będzie drugi cel przedsięwzięcia, tj. wzmocnienie wśród tej grupy świadomości w zakresie działań wolontarystycznych.
Na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie. Zorganizowana będzie również konferencja tematyczna z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, gdzie zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat w oparciu o konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu).

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
PRZYSTANEK
ul. Osiedlowa 1/3 
41-710 Ruda Śląska
tel.: 698 428 503, kom.: 502 301 726Skip to content