O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MEDIACJE RODZINNE 2012

Zadanie publiczne
pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin
oraz dzieci i młodzieży”
realizowane w okresie
od 30 sierpnia 2012 do 14 grudnia 2012
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Formularz zgłoszenia


Punkt Mediacji Rodzinnych

Sesje terapeutyczne, konsultacje, porady należy umawiać telefonicznie.

Dane kontaktowe do Mediatorów Rodzinnych:

1. Dorota Hadam tel: 728 919 525, e-mail: d.k.hadam@gmail.com 

2. Edyta Hulboj tel.: 793 425 084, e-mail: erutkowskaO@vp.plWARSZTATY:

1. Trudne zachowania dzieci i młodzieży. Strategie pomocy.

Informacja o warsztatach
Lista obecności

2. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Podstawy mediacji rodzinnych.

Informacja o warsztatach
Lista obecności

Prezentacja posumowująca

Wycieczka do Wisły
Piknik Zimowy
Wycieczka na Czantorię
Czantoria 2012

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację szeregu działań skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, ale także do nauczycieli i dyrektorów szkół pn. „Mediacje Rodzinne”. Zadanie polega na utworzeniu punktu Mediacji Rodzinnej, przeprowadzeniu 2 szkolenia dla dorosłych, 2 warsztatów wyjazdowych dla rodzin, 20 warsztatów z zakresu profilaktyki i umiejętności interpersonalnych dla dzieci i młodzieży. Podsumowaniem projektu biedzie konferencja. W ten sposób realizowany będzie główny cel przedsięwzięcia, czyli uzyskanie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie profilaktyki oraz kształtowanie pozytywnych więzi w rodzinie. Ponadto udział w projekcie wpłynie na rozwój kompetencji wśród grupy dorosłych uczestników projektu (rodziców). Projekt zakłada również udział dzieci i młodzieży w warsztatach, co niewątpliwie wpłynie na kształtowanie wśród tej grupy właściwych postaw społecznych w dążeniu do zdrowego stylu życia, umiejętnego rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych itd.Czym są mediacje:

Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w którym bezstronna osoba (profesjonalny mediator) towarzyszy stronom będącym w konflikcie w procesie porozumiewania się. W trakcie rozmowy klienci mają możliwość wyrażenia swoich oczekiwań, potrzeb, a także obaw oraz wspólnej pracy nad znalezieniem satysfakcjonujących rozwiązań.
Mediacje dają możliwość wspólnego rozwiązania sporu przez strony, bez narzucania im przez instytucję lub osobę rozwiązań, które nie zawsze są zgodne z ich potrzebami. Biorąc udział w mediacji, każdy ma możliwość przedstawić fakty z własnej perspektywy, wyrazić swoje obawy i uczucia, a przede wszystkim decydować w swojej sprawie i o sobie.

W jakich sprawach prowadzimy mediacje:

Sprawy rozwodowe i separacyjne:
– pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowania itp.),
– pomoc w uregulowaniu kwestii finansowych i majątkowych.
Rodzinne:
– konflikty między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
– w sytuacjach konfliktu pomiędzy innymi członkami rodziny mediacje będą się odbywały po wcześniejszym indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
Mediacje nie są prowadzone w sytuacjach gdy:
– którakolwiek ze stron nie wyraża zgody na udział w mediacji,
– w rodzinie występuje przemoc.

Jeśli uważasz, że mógłbyś rozwiązać wiele spraw i sytuacji trudnych, gdybyście w Twojej rodzinie potrafili rozmawiać, umów się na mediacje.
W jaki sposób można zgłosić się na mediacje:

Zgłoszenia na mediację można dokonać telefonicznie bądź osobiście w niżej podanych godzinach przyjęć. Spotkania odbywają się w siedzibie naszego stowarzyszenia.

ul. Osiedlowa 1/3 41-710 Ruda Śląska

Mediacje są bezpłatne i prowadzone z indywidualnej inicjatywy zainteresowanych osób.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek 16.00 – 18.00 konsultacje, porady
wtorek – środa 16.30- 18.30 mediacje rodzinne, konsultacje, porady 

Istnieje możliwość zmiany podanych wyżej godzin przyjęć na prośbę klienta.Skip to content