O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

DNI PROFILAKTYKI 2012

Zadanie publiczne
pn. „Dni profilaktyki”
realizowane w okresie
od 28 maja 2012 do 6 grudnia 2012
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Konkurs plastyczny
Minifestiwal Rozmaitości
Gra terenowa
MINIFESTYN

„Znaczek na dni profilaktyki” – konkurs plastyczny

„To lubię” – konkurs fotograficzny

Harmonogram 

OPIS PROJEKTU

Zadanie realizowane będzie przy współpracy z rudzkimi szkołami. Realizacja zadania rozpocznie się od rekrutacji uczestników projektu przy konsultacji z pedagogami szkolnymi i dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie. Wszystkie przewidziane zadania będą odbywać się zgodnie z harmonogramem projektu jako prezentacja pozytywnych wzorców spędzania czasu Oferent będzie realizował zadanie w oparciu o porozumienie partnerskie zawarte z Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej oraz przy współpracy z rodzicami uczestników. Oferent zaplanował zorganizowanie: 2-3 – gier terenowych, 1- mini festiwalu rozmaitości, 1- mini festynu, 1 – konkursu plastycznego dla rudzkich szkół, 1 konkursu fotograficznego dla młodzieży.
W programie profilaktycznym przewidziano: gry terenowe (Zaplanowano realizacje 2-3 gier, po ich zakończeniu odbędzie się pieczenie kiełbasek przy ognisku, rozdanie dyplomów, nagród,upominków, słodyczy. Czas trwania imprezy przewidziano na ok 6h), Mini Festyn, Mini Festiwal Rozmaitości, Konkurs plastyczny pn.” Znaczek na Dni Profilaktyki” oraz Konkurs fotograficzny pn.”To lubię”.
Przygotowaniem kadry do obsługi zadania publicznego oraz niezbędnych dokumentów(regulaminów konkursowych, formularzy uczestnictwa, materiałów promocyjnych i reklamowych oraz niezbędnych zgłoszeń i zgód, itp. zajmować się będzie koordynator projektu, wykona on również wszelkie ustalenia związane z organizacją wszystkich przewidzianych atrakcji, konkursów, gier terenowych, które realizowane będą dla uczestników projektu w ramach niniejszego programu profilaktycznego.
Program dostosowany jest do wieku uczestników. Dzięki takiemu rozróżnieniu realizowanych zadań, możemy w projekcie uwzględnić poziom adekwatny dla danej grupy wiekowej, poszerzając ich wiedzę m.in. z zakresu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.Skip to content