O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

WOLONTARIAT JEST TRENDY 2012

Zadanie publiczne
pn. „Wolontariat jest trendy”
realizowane w okresie
od 16 kwietnia 2012 do 14 Grudnia 2012
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Dyżury pełnione w Biurze ds. Wolontariatu

Poniedziałek: 1800 – 2000
Joanna Golicz – Konsultant, Koordynator projektu
tel.: 502 045 755
e-mail: j.golicz@wp.pl

Środa: 1500 – 1700
Anna Szymańska – Koordynator Biura ds. Wolontariatu

W sprawie szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów pracy wolontariuszy należy się kontaktować
z Koordynatorem Biura ds. Wolontariatu – Anna Szymańska: 
anitka_m@interia.pl, tel. kom.: 502 301 726Organizacjo / Wolontariuszu 
wpisz się do elektronicznej bazy danych Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu!

Pomoże to połączyć organizacje z wolontariuszem.
Wystarczy tylko wypełnić formularz i odesłać na adres: anitka_m@interia.pl 


Prezentacja podsumowująca 


Formularze do rejestracji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA WOLONTARIUSZA

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Rudzki Ośrodek Wolontariatu” realizowanego w 2011 roku w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. Ośrodek nadal będzie funkcjonował w postaci Biura ds. wolontariatu i skupi wokół siebie osoby (baza danych) chętne do niesienia bezinteresownej pomocy innym. W biurze organizowane będą szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy w oparciu opracowane materiały szkoleniowe i konspekt szkolenia. Po szkoleniu kandydaci będą kierowani do instytucji, które ich potrzebują. Szkolenia będą organizowane również dla koordynatorów pracy wolontariuszy. Biuro ds. wolontariatu kierowane będzie przez koordynatora Biura, który min. będzie odpowiedzialny za organizację szkoleń nawiąże on współpracę z instytucjami na terenie miasta i regionu w zakresie koordynowania współpracą wolontariuszy z tymi instytucjami. W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli podniesienie aktywność społecznej poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można się udzielać. Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, min. zostaną przeprowadzone prelekcje na temat wolontariatu dla młodzieży i nauczycieli, a także dla seniorów oraz spotkania informacyjne dla wszystkich dyrektorów rudzkich szkół. Prelekcje będą realizowane przez przygotowane do tego merytorycznie osoby, w oparciu o stworzone w ramach niniejszego programu materiały edukacyjne (prezentacje, materiały szkoleniowe). W ten sposób realizowany będzie drugi cel przedsięwzięcia, tj. wzmocnienie wśród tej grupy świadomości w zakresie działań wolontarystycznych. Na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie. Zorganizowana będzie również konferencja tematyczna z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, gdzie zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat w oparciu o konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu). Konkurs rozstrzygany będzie przez komisję konkursową.Skip to content