O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

RUDZKI OŚRODEK WOLONTARIATU 2011

Zadanie publiczne pn. „Rudzki Ośrodek Wolontariatu” realizowane w okresie od 25 Marca 2011 do 30 Listopada 2011 współfinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska

Projekt odbywa się pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, patronatem prasowym gazety lokalnej „Wiadomości Rudzkie” oraz patronatem medialnym telewizji lokalnej „Sfera”

Anioły Wolontariatu 2011 

Prezentacja podsumowującaSprawozdanie końcoweORGANIZACJE /INSTYTUCJE POSZUKUJĄCE WOLONTARIUSZY

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii – EcoTerra

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Karola Goduli w Rudzie śląskiej

Miś – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów /O Ruda Śląska
tel.: 606 447 111

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych woj. śląskiego /Koło Ruda Śląska
tel.: 663 373 921 

Terminy szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy

1) 17.06.2011 godz. 1600
2) 09.09.2011 godz. 1600
3) 05.10.2011 godz. 1600
4) 04.11.2011 godz. 1600
5) 26.10.2011 godz. 1600
6) 27.01.2012 godz. 1600

Termin szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy
23.09.2011 godz. 1600

Organizacjo / Wolontariuszu 
wpisz się do elektronicznej bazy danych Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu!

Pomoże to połączyć organizacje z wolontariuszem.
Wystarczy tylko wypełnić formularz i odesłać na adres: anitka_m@interia.pl

Formularze do rejestracji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA WOLONTARIUSZA

OPIS ZADANIAZadanie polega na utworzeniu Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu, który skupi wokół siebie osoby (elektroniczna baza danych) chętne do niesienia bezinteresownej pomocy innym. W ośrodku organizowane będą szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt szkolenia. Po szkoleniu kandydaci będą kierowani do instytucji, które ich potrzebują. Szkolenia będą organizowane również dla koordynatorów pracy wolontariuszy. ROW kierowany będzie przez kierownika i jego asystenta, a szkolenia będą przeprowadzane przez profesjonalnego trenera specjalistę. Ośrodek nawiąże współpracę z instytucjami na terenie miasta i regionu w zakresie koordynowania współpracą wolontariuszy z tymi instytucjami. W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli podniesienie aktywność społecznej poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można się udzielać. Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. zostaną przeprowadzone prelekcje na temat wolontariatu w szkołach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów i nauczycieli (przy współpracy dyrektorów tych placówek), a także dla seniorów (przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów o/ Ruda Śląska). Prelekcje będą realizowane przez przygotowane do tego merytorycznie osoby, w oparciu o stworzone w ramach niniejszego programu materiały edukacyjne (przewodnik dla wolontariusza, ścieżki dla kadr wykładowczych, materiały szkoleniowe). W ten sposób realizowany będzie drugi cel przedsięwzięcia, tj. wzmocnienie wśród tej grupy świadomości w zakresie działań wolontarystycznych. Na stronie internetowej organizacji (podstrona) zostanie umieszczona elektroniczna wersja „przewodnika dla wolontariusza” oraz wykaz organizacji, które są zainteresowane podjęciem współpracy. Zorganizowana będzie również konferencja tematyczna z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, gdzie zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat w oparciu o konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu). Konkurs rozstrzygany będzie przez komisję konkursową. W nawiązaniu do Europejskiego Roku Wolontariatu, który przypada na rok 2011, podczas konferencji wystąpią prelegenci (członkowie – wolontariusze Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic, Stowarzyszenia Most z Katowic i inni), którzy uczestniczyli w wolontariacie zagranicznym. W czasie swoich wystąpień będą oni zachęcać do udziału w wolontariacie zagranicznym. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod oficjalnym patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, patronatem prasowym gazety lokalnej „Wiadomości Rudzkie” oraz patronatem medialnym telewizji lokalnej „Sfera”.Przewodnik dla Wolontariusza

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
PRZYSTANEK
ul. Osiedlowa 1/3 
41-710 Ruda Śląska
tel.: 698 428 503, kom.: 502 301 726Skip to content