O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

CHCESZ POMAGAĆ – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 2011

Projekt współfinansowany ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu ”Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem” w siedzibie Stowarzyszenia działa Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, w którym udzielane są informacje na temat wolontariatuPrezentacja podsumowująca 


Dyżury pełnione w Młodzieżowym Centrum WolontariatuPoniedziałek: 1600 – 1800
Joanna Golicz – Konsultant, Kierownik Młodzieżowego Centrum Wolontariatu

Wtorek: 1600 – 1800
Joanna Golicz – Konsultant, Kierownik Młodzieżowego Centrum Wolontariatu

Środa: 1600 – 1800
Henryka Skowrońska-Wawok – Prawnik
Joanna Golicz – Konsultant, Kierownik Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
Anna Szymańska – asystent Kierownika Młodzieżowego Centrum Wolontariatu


Formularze

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUDZU INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO 2011) PN. CHCESZ POMAGAĆ – ZASTAŃ WOLONTARIUSZEM”

Osią programu jest próba dotarcia do młodych ludzi (w wieku 13 – 19 lat) – odpowiednio: klasy 6 szkół podstawowych, klasy 1,2,3 klasy gimnazjum oraz 1, 2, 3, 4 klasy ponagimnazjalne, którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością obywatelską. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu i w interesie społecznym. Projekt ma poprawić świadomość młodych ludzi w zakresie działań prospołecznych i ich aktywność w działaniach wolontarystycznych. W ramach projektu zostanie podjęta edukacja. Dlatego też przy współpracy ze szkołami rudzkimi i miast ościennych gimnazjami i szkołami ponagimnazjalinymi i podstawowymi, przeprowadzone zostaną prelekcje dla tych klasach (łącznie 300) w ramach lekcji wychowawczej. Zajęcie przeprowadzane będą przez odpowiednio do tego przygotowana pod względem merytorycznym kadrę (nauczyciele, pedagodzy i inni). Pomocą w przeprowadzeniu zajęć służyć będą materiały (przewodnik dla wolontariusza, scenariusz lekcji, materiały szkoleniowe) przygotowane (opracowane i wydrukowane) w ramach niniejszego programu. Uzupełnieniem tego będzie: – uruchomienie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu (4 razy w tygodniu po 2 godz.), który organizować będzie szkolenia (w oparciu o konspekt szkolenia opracowany na potrzeby projektu) dla kandydatów na wolontariuszy (uczniów, którzy po prelekcji zgłoszą się do MCW w celu podjęcia współpracy). W ten sposób MCW skupi wokół siebie młodzież (baza danych) chętną do niesienia bezinteresownej pomocy innym. Młodzi wolontariusze otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kierowani będą do instytucji, które ich potrzebują. Centrum będzie prowadziło konsultacje i poradnictwo prawne i obywatelskie dla osób i organizacji zainteresowanych współpracą z wolontariuszami (konstruowanie i zawieranie umów, koordynowanie pracą wolontariuszy itp.). Młodzieżowe Centrum Wolontariatu kierowane będzie przez kierownika oraz jego asystenta i podejmie współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach w celu podwyższenia jakości swoich usług i pełnej profesjonalizacji. W ramach projektu uruchomiona zostanie wersja elektroniczna przewodnika dla wolontariusza, gdzie zawarte będą najważniejsze informacje związane z tym tematem oraz informacje o wszystkich organizacjach w regionie, które są zainteresowane podjęciem współpracy z wolontariuszami. Tak więc wszyscy beneficjenci projektu i inni zainteresowani będą mieli nieskrępowany dostęp do tych treści. Informacje o stronie www oraz numerze telefonu kontaktowego będą podane na ulotkach i plakatach, wydrukowanych i rozprowadzanych w ramach projektu. Podsumowaniem całości projektu będzie konferencja połączona z targami wolontariatu w formie „Rudzkiego Festiwalu Wolontariatu”, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji państwowych (dyrektorzy szkół, partnerzy projektu, Prezydent Miasta Ruda Śląska), media lokalne ale przede wszystkim uczniowie ze szkół, które wzięły udział w projekcie i inne zainteresowane osoby. Tematem spotkania będzie promowanie i rozpowszechnianie idei wolontariatu oraz zaniedbania społeczne w tym zakresie. Celem tej konferencji jest zwrócenie większej uwagi na problemy dzieci i młodzieży w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną oraz możliwością jej poprawienia poprzez aktywizacje młodych ludzi, co może przełożyć się na ścieżkę kariery zawodowej. Po konferencji rozpoczną się targi wolontariatu czyli „Rudzki Festiwal Wolontariatu”, na których wystawią się zaproszone organizacje pozarządowe i instytucje z regionu, które zrzeszają wolontariuszy i są zainteresowane pozyskaniem nowych. Zaproszeni uczniowie (uczestnicy projektu) będą mieli okazję rozpoznać ten rynek i dokonać wyboru organizacji, w której chcieliby zacząć działać jako wolontariusze. Po zakończeniu targów rozdane będą nagrody i dyplomy dla uczestników targów za najlepiej przygotowane stoisko oraz za działania na rzecz promowania i upowszechnianie idei wolontariatu. Autorzy zakładają, że projekt będzie objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej oraz patronatem medialnym telewizji lokalnej „Sfera” i patronatem prasowym gazety lokalnej „Wiadomości Rudzkie”.Poradnik dla WolontariuszaPrezentacja

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
PRZYSTANEK
ul. Osiedlowa 1/3 
41-710 Ruda Śląska
tel.: 698 428 503Skip to content