O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych

Zadanie publiczne z zakresu  –  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Programy wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz innych zainteresowanym, którzy są w sytuacji kryzysu (pośrednio lub bezpośrednio). Kryzys, a zwłaszcza wywołany uzależnieniami, jest destrukcyjny dla rodziny i dla społeczeństwa.

Dlatego realizacja tego projektu ma za zadanie zminimalizować skutki tego kryzysu, który może dotknąć każdą rodzinę i wpłynąć negatywnie na rozwój zdrowego i wolnego o nałogów społeczeństwa. Ważnym dopełnieniem profilaktycznym projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla  dzieci i młodzieży gdzie poza wsparciem psychologicznym będzie realizowana edukacja oprzyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych ale także o uzależnieniach behawioralnych.

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie osobom borykających się z problemem  uzależnień wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.

1. Punkt Konsultacyjny dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne)

 W punkcie udzielane będą konsultacje oraz porady (indywidualnie, online, e- porad) związanych z problemem zażywania środków psychoaktywnych ale także związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Problemy uzależnień przekładają się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia. Konsultant wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem  członka rodziny (scenariusze zachowań), udzieli informacji o możliwości zasięgnięcia porady prawnej w Ośrodku Porad Obywatelskich, który działa przy Stowarzyszeniu. Wskaże właściwe instytucje i ośrodki specjalizujące się w leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego). Konsultant skieruje w razie potrzeby klienta do Punktu Wsparcia Psychologicznego lub na grupę wsparcia dla współuzależnionych lub też na grupę wsparcia dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub też skieruje do Punktu Pomocy Prawnej.

 Telefon pod, którym można umówić wizytę –  533 018 861 lub  668 563 553

2. Punktu Wsparcia Psychologicznego dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne) Punkt Wsparcia jest dopełnieniem Punktu konsultacyjnego, gdzie osoby zgłaszające się były niekiedy w takim stanie emocjonalnym, że bez pomocy wykwalifikowanego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty, trudno było nawiązać z nimi kontakt. Tak więc, by efektywniej pomóc im żeby mógły skupić się na rozwiązaniu problemu, trzeba czasami wesprzeć taką osobę w czasie, kiedy będzie ona realizowała tzw. plan naprawczy dla swojej rodziny. Ważnym aspektem tego pomysłu jest także fakt, że dla osoby zażywającej lub uzależnionej pierwszy kontakt z psychoterapeutą/terapeutą uzależnień i przeprowadzony dobrze wywiad motywacyjny może mieć znaczący wpływ na podjęcie przez niego decyzji o podjęcia leczenia lub przyjęcia innej formy pomocy w zależności od potrzeb. W punkcie wsparcia psychologicznego pomoc znajdą osoby, które zakończyły leczenie uzależnień i chcą utrzymać abstynencję współpracując ze specjalistą. Pomoc znajdą także osoby, które borykają się z problemem narkomanii zarówno jako osoby eksperymentujące, używające, uzależnione i  współuzależnione oraz osoby borykające się z problemem uzależnień behawioralnych.

 Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

Psychologicznej prewencji, gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody 
i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym.

Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowanej osobom borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy czy też innych środków psychoaktywnych (uzależnionych, współuzależnionych bądź innych zainteresowanych). Poradnictwo odbywać się będzie w formie porady psychologicznej, konsultacji lub informacji, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie związanym z problemem zażywania środków psychoaktywnych (os. uzależnione lub współuzależnione).

 Telefon pod, którym można umówić terapię –  533 018 861 lub  668 563 553

3. Telefon Zaufania dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień

(narkomania/uzależnienia behawioralne)

Często niespodziewane, dramatyczne wydarzenia powodują, że rodzina borykająca się z problemem narkomani potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji, często w późnych porach dnia. Konsultant w telefonie zaufania zawsze stara się służyć pomocą, co niejednokrotnie przyczynia się do załagodzenia lub zniwelowania skutków wydarzeń, w obliczu których stanęła rodzina. Ponadto wiele osób pragnie pozostać anonimowymi, ale chcą uzyskać informacje. Po kilku rozmowach zdarza się, iż osoby takie nabierają zaufania do osoby i instytucji z którą się kontaktują i jest szansa, że pozwoli na udzielenie sobie pomocy.                 

 Każdą środę od 8:00 do 16:00

tel. 502 045 755 lub 533 421 162

4. Punkt Pomocy Prawnej dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień

(narkomania/uzależnienia behawioralne)

Dyżury w Punkcie pełnić będą prawnicy, adwokaci oraz radcy prawni, a ich zadaniem będzie pomoc osobom zgłaszającym się do Punktu, a niekwalifikujących się do Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich oraz Prawnych ze względu na ograniczenie określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku (czyli osoby potrzebujące pomocy na etapie składania wniosku do sądu w trakcie trwania procesu sądowego, napisania sprzeciwu, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, sformułowania wniosków dowodowych, sformułowania zarzutów do opinii biegłego, w zakresie udzielenia wskazówek co do toczącego się postępowania sądowego, itd.).

Rodziny dotknięte problemem uzależnienia często nie maja środków finansowych niezbędnych do poniesienia kosztów Pomocy Prawnej realizowanej przez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Rodzina uboga z problemem uzależnienia jest więc pozostawiona bez pomocy prawnej. Prawnicy będą zajmowali się głównie sprawami związanymi z rozwiązaniem problemów prawnych rodzin, które borykają się z problemem uzależnień (umieszczanie osób uzależnionych przymusowo w ośrodkach leczenia psychiatrycznego, wszczynanie postępowań o ubezwłasnowolnienie, postepowania o eksmisję, pomoc w egzekucjach komorniczych, postępowania w sądach rodzinnych i dla nieletnich). Prawnicy będą więc przedstawiali klientom możliwe rozwiązania ich problemów oraz pomagali w sporządzeniu pism, dokumentów urzędowych, zachęcali do postępowań mediacyjnych w razie możliwości. Ponadto będą odpowiadać na zadawane przez klientów pytania drogą elektroniczną (e-porada), dzięki czemu osoby potrzebujące porady prawnej, które nie mogą z różnych powodów dostać się do Punktu Porad mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną lub pomoc w formie napisania pisma drogą elektroniczną (poprzez Internet).

Dyżur prawnika odbywa się w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 20.00

tel. 668 563 553

5. Grupa wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą domową:

Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno-wsparciowej dla dzieci i młodzieży  dotkniętych ryzykiem uzależnienia. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z normalnym funkcjonowaniem, które nie radzą sobie w życiu codziennym z problemami i nie mają wsparcia w rodzinie, a sama rodzina jest obciążona problemem uzależnienia. Nieprawidłowe wzorce i postawy prezentowane z domu rodzinnym mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka, który w obliczu tych problemów wymaga wyrycia z zewnątrz (objęcia opieką instytucjonalną). Celem realizowanych zajęć w grupie będzie poza wsparcie psychologicznym,  edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw poprzez nakreślenie zagrożeń płynących ze stosowania używek, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, a także leków.

 Zapisy na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy prowadzi specjalista ds. organizacji – 533 018 861 lub  668 563 553

Uwaga ! Wszystkie dyżury poszczególnych specjalistów/konsultantów przy telefonie zaufania są sprecyzowane w GRAFIKU DYŻURÓW na stronie głównej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu po nr tel. +48 668 563 553 .Skip to content