O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE / NIEODPŁATNE MEDIACJE 2020 – ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zadanie Publiczne pn.: „Prowadzenie w roku 2020 punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.”

Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Projekt realizowany jest w formie dyżurów w Punkcie przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, pełnionych przez adwokatów, radców prawnych, prawników, mediatorów oraz doradców obywatelskich spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku. Punkt ten będzie działał w lokalu usytuowanym w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Urząd Miasta w Świętochłowicach.

Nieodpłatna pomoc prawna (w brzmieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. przypadającym na dzień 1 stycznia 2019 roku) obejmuje:

 •  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism;
 • procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Dodatkowo w ramach zadania opracowany zostanie e-poradnik „Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem skierowany do najmłodszej grupy obywateli.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo w ramach zadania opracowany zostanie e-poradnik o prawach i obowiązkach obywatelskich poszerzający świadomość społeczeństwa.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Jak umówić wizytę:

Dyżury w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych w tym nieodpłatnej mediacji w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach

Poniedziałek: 14:00 – 18:00 – Punkt NPO

Wtorek: 14:00 – 18:00 – Punkt NPO

Środa: 9:00 – 13:00 – Punkt NPP

Czwartek: 9:00 – 13:00 – Punkt NPO

Piątek: 13:00 – 17:00 – Punkt NPP

W każdy dzień zainteresowani mogą umówić się na mediacje

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr +48 32 349 18 46 w godzinach pracy Urzędu Miasta Świętochłowice

Więcej:Skip to content