O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MAM ALTERNATYWĘ. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2019

Zadanie publiczne
pn. 
Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym

MAM ALTERNATYWĘ!

Programy profilaktyczne z zakresu narkomani oraz uzależneń behawioralnych
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
 

w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Projekt polega na kontynuacji działań naszego Stowarzyszenia w zakresie pomocy osobom borykającym się z problemem uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne) i kierowany jest zarówno do ludzi młodych, ich rodziców bądź opiekunów, jak i pracowników instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia środowiskowego (współpraca z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi). Istotą proponowanego programu jest szeroko pojęta edukacja w zakresie informacji na temat uzależnień behawioralnych oraz środków psychoaktywnych – przyczyn, skutków, objawów, rodzajów środków zmieniających świadomość, metod diagnozowania osób eksperymentujących lub uzależnionych.

ormacji na temat uzależnień behawioralnych oraz środków psychoaktywnych – przyczyn, skutków, objawów, rodzajów środków zmieniających świadomość, metod diagnozowania osób eksperymentujących lub uzależnionych.

Realizacja projektu ma za zadanie zminimalizować skutki kryzysu, który może dotknąć każdą rodzinę i wpłynąć negatywnie na rozwój zdrowego i wolnego o nałogów społeczeństwa. Ważnym dopełnieniem profilaktycznym projektu jest edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców o przyczynach i skutkach zażywania środków psychoaktywnych ale także o uzależnieniach behawioralnych.

 Projekt składa się z wielu działań, które mają na celu zapewnienie osobom borykających się z problemem uzależnień wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.

 1. Punkt Konsultacyjny dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień

(narkomania/uzależnienia behawioralne)

 W punkcie udzielane będą konsultacje oraz porady (indywidualnie, online, e- porad) związanych z problemem zażywania środków psychoaktywnych ale także związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Problemy uzależnień przekładają się na obszar funkcjonowania całej rodziny i najbliższego otoczenia. Konsultant wskaże również możliwe rozwiązania i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem  członka rodziny (scenariusze zachowań), udzieli informacji o możliwości zasięgnięcia porady prawnej w Ośrodku Porad Obywatelskich, który działa przy Stowarzyszeniu. Wskaże właściwe instytucje i ośrodki specjalizujące się w leczeniu osób uzależnionych (ośrodki leczenia dziennego i stacjonarnego). Konsultant skieruje w razie potrzeby klienta do Punktu Wsparcia Psychologicznego lub na grupę wsparcia dla współuzależnionych lub też na grupę wsparcia dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub też skieruje do Punktu Pomocy Prawnej.

 Telefon pod, którym można umówić wizytę – 668 563 553 (Koordynator projektu)

 2. Punktu Wsparcia Psychologicznego dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne) Punkt Wsparcia jest dopełnieniem Punktu konsultacyjnego, gdzie osoby zgłaszające się były niekiedy w takim stanie emocjonalnym, że bez pomocy wykwalifikowanego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty, trudno było nawiązać z nimi kontakt. Tak więc, by efektywniej pomóc im żeby mógły skupić się na rozwiązaniu problemu, trzeba czasami wesprzeć taką osobę w czasie, kiedy będzie ona realizowała tzw. plan naprawczy dla swojej rodziny. Ważnym aspektem tego pomysłu jest także fakt, że dla osoby zażywającej lub uzależnionej pierwszy kontakt z psychoterapeutą/terapeutą uzależnień i przeprowadzony dobrze wywiad motywacyjny może mieć znaczący wpływ na podjęcie przez niego decyzji o podjęcia leczenia lub przyjęcia innej formy pomocy w zależności od potrzeb. W punkcie wsparcia psychologicznego pomoc znajdą osoby, które zakończyły leczenie uzależnień i chcą utrzymać abstynencję współpracując ze specjalistą. Pomoc znajdą także osoby, które borykają się z problemem narkomanii zarówno jako osoby eksperymentujące, używające, uzależnione i  współuzależnione oraz osoby borykające się z problemem uzależnień behawioralnych.

 Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

 Psychologicznej prewencji, gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody 
i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym.

 Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowanej osobom borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy czy też innych środków psychoaktywnych (uzależnionych, współuzależnionych bądź innych zainteresowanych). Poradnictwo odbywać się będzie w formie porady psychologicznej, konsultacji lub informacji, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

 Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie związanym z problemem zażywania środków psychoaktywnych (os. uzależnione lub współuzależnione).

 Telefon pod, którym można umówić terapię – 668 563 553 (Koordynator projektu)

 3. Telefon Zaufania dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień

(narkomania/uzależnienia behawioralne)

 Często niespodziewane, dramatyczne wydarzenia powodują, że rodzina borykająca się z problemem narkomani potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji, często w późnych porach dnia. Konsultant w telefonie zauwania zawsze stara się służyć pomocą, co niejednokrotnie przyczynia się do załagodzenia lub zniwelowania skutków wydarzeń, w obliczu których stanęła rodzina. Ponadto wiele osób pragnie pozostać anonimowymi, ale chcą uzyskać informacje. Po kilku rozmowach zdarza się, iż osoby takie nabierają zaufania do osoby i instytucji z którą się kontaktują i jest szansa, że pozwoli na udzielenie sobie pomocy.                 

 Każdy wtorek od 8:00 do 15:00 (poza dniami wolnymi od pracy)

tel. 576 716 801

 4. Punkt Pomocy Prawnej dla Osób Borykających się z Problemem Uzależnień

(narkomania/uzależnienia behawioralne)

 Dyżury w Punkcie pełnić będą prawnicy, adwokaci oraz radcy prawni, a ich zadaniem będzie pomoc osobom zgłaszającym się do Punktu, a niekwalifikujących się do Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich oraz Prawnych ze względu na ograniczenie określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku (czyli osoby potrzebujące pomocy na etapie składania wniosku do sądu w trakcie trwania procesu sądowego, napisania sprzeciwu, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, sformułowania wniosków dowodowych, sformułowania zarzutów do opinii biegłego, w zakresie udzielenia wskazówek co do toczącego się postępowania sądowego, itd.).

 Rodziny dotknięte problemem uzależnienia często nie maja środków finansowych niezbędnych do poniesienia kosztów Pomocy Prawnej realizowanej przez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Rodzina uboga z problemem uzależnienia jest więc pozostawiona bez pomocy prawnej. Prawnicy będą zajmowali się głównie sprawami związanymi z rozwiązaniem problemów prawnych rodzin, które borykają się z problemem uzależnień (umieszczanie osób uzależnionych przymusowo w ośrodkach leczenia psychiatrycznego, wszczynanie postępowań o ubezwłasnowolnienie, postepowania o eksmisję, pomoc w egzekucjach komorniczych, postępowania w sądach rodzinnych i dla nieletnich). Prawnicy będą więc przedstawiali klientom możliwe rozwiązania ich problemów oraz pomagali w sporządzeniu pism, dokumentów urzędowych, zachęcali do postępowań mediacyjnych w razie możliwości. Ponadto będą odpowiadać na zadawane przez klientów pytania drogą elektroniczną (e-porada), dzięki czemu osoby potrzebujące porady prawnej, które nie mogą z różnych powodów dostać się do Punktu Porad mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną lub pomoc w formie napisania pisma drogą elektroniczną (poprzez Internet).

 Dyżur prawnika odbywa się w każdą środę od godziny 16.00 do 20.00                                               

tel. 668 563 553

5. Warsztaty połączone z projekcją filmu dla uczniów o przyczynach i  skutkach zażywania środków psychoaktywnych, leków oraz o uzależnieniach behawioralnych

 Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez nakreślenie zagrożeń płynących ze stosowania używek ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych.

 Proponujemy warsztaty dla uczniów, których celem będzie poprawa świadomości ucznia w zakresie uzależnień. Realizacja warsztatów poprzedzona będzie projekcją filmu ( do wyboru film ”Najlepszy” lub „Cudowne dziecko”) – wyświetlone w rudzkim kinie „Patria (wstępnie uzgodniono warunki) traktujący o problemie uzależnienia, przedstawiającym wszystkie jego fazy ich wpływ na otoczenie i relacje oraz opisujący problemy związane z procesem wychodzenia z uzależnienia, wsparcie, miłość, a także profesjonalne podejście specjalistów, którzy pomagają w takich sytuacjach kryzysu osobistego. Film będzie wstępem do warsztatów, które realizowane będą w grupach 25 osobowych w różnych szkołach (tych które wezmą udział w projekcie). Uczniowie podczas warsztatów będą omawiać wydarzenia z filmu, a specjalista prowadzący zajęcia przeprowadzi ich przez szereg zagadnień dotyczących procesów, które przebiegają w trakcie rozwijania się uzależnienia oraz przedstawi możliwości poradzenia sobie z problemami w inny sposób niż zażywanie środków zmieniających świadomość.

 Celem warsztatów będzie podwyższenie świadomości ich uczestników w zakresie:

 ·     rozumienia pojęcia „uzależnienie” i poznania jego wpływ na  człowieka;

·      zdobycie wiedzy dotyczącej ryzyka, które podejmuje decydując się na picie alkoholu, zażywanie narkotyków,   granie na komputerze czy nadmierne używanie telefonu komórkowego;

·      umiejętnego dostrzeżenia u siebie symptomów nadużywania substancji bądź zachowań i zagrożeń z nich wynikających;

·      umiejętnego dokonywania wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia;

·      zdobycie informacji gdzie można uzyskać pomoc.

·       zdobycie informacji jakie można podjąć alternatywne działania w celu uniknięcia uzależnienia.

Więcej na:Skip to content