O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROWADZENIE PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2019

Zadanie publiczne
pn. 
„Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji”

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”  realizowanego od 2014 do 2018 roku w formie dyżurów pełnionych przez prawników/konsultantów.

Głównym celem jest stworzenie możliwości udzielania porad obywatelskich oraz porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu, a niekwalifikujących się do Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich oraz Prawnych ze względu na ograniczenie określone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku (czyli osoby potrzebujące pomocy na etapie składania wniosku do sądu  w trakcie trwania procesu sądowego, napisania sprzeciwu do nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, sformułowania wniosków dowodowych, sformułowania zarzutów do opinii biegłego, w zakresie udzielenia wskazówek co do toczącego się postępowania sądowego, itd.).

Ponadto realizowane będą zastępstwa procesowe. Niezwykle istotne jest aby zapewnić wsparcie klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie trwającego już postępowania sądowego, czy postępowania przygotowawczego (przed jednostkami Policji, czy prokuratur). Kadra zatrudniona w ramach tego zadania publicznego będzie także występować z określonym roszczeniem w imieniu obywatela – mieszkańca Rudy Śląskiej.

Punkt Porad Obywatelskich

Dyżury pełnić będą specjaliści (konsultanci/prawnicy), a ich zadaniem będzie udzielanie porad obywatelskich oraz porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu. W Punkcie Porad będą udzielane porady przede wszystkim osobom w sytuacji kryzysu i w sprawach pilnych niecierpiących zwłoki, a takie postepowanie wpłynie na możliwość uniknięcia konsekwencji, na które klient mógłby być narażony w przypadku braku podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków prawnych. Adresatami naszej oferty w zakresie poradnictwa są przede wszystkim ofiary przestępstw, ofiary przemocy domowej, ofiary przemocy seksualnej ( w tym dzieci i młodzież), a także inne osoby w trudnej sytuacji życiowej

W ramach świadczonej pomocy prawnej i obywatelskiej prawnicy i konsultanci będą odpowiadać na zadawane przez klientów pytania drogą elektroniczną (e-porada), dzięki czemu osoby potrzebujące porady, które nie mogą z różnych powodów dostać się do Punktu Porad mogą uzyskać nieodpłatnie poradę lub pomoc w formie napisania pisma drogą elektroniczną (poprzez Internet). Ponadto podczas pełnionych dyżurów, dyżurujący będzie odbierał informacji i porad przez telefon (w miarę możliwości gdy akurat nie będzie obsługiwał innego klienta) i udzieli interesantowi niezbędnej informacji telefonicznie.

Dyżury odbywają się w każdy czwartek od godziny 18.15 do 20.15

tel. 668 563 553

Zastępstwa procesowe

„Kadra prawnicza (adwokaci/radcowie prawni) organizacji w zakresie realizowanego zadania publicznego, zapewni wsparcie klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie trwającego już postępowania sądowego, czy postępowania przygotowawczego (przed jednostkami Policji, czy prokuratur). Kadra ta będzie także występować z określonym roszczeniem w imieniu obywatela – mieszkańca Rudy Śląskiej. Udział organizacji dotyczyć będzie spraw, które określone są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Kodeksie Postepowania Karnego, Kodeksie Postepowania Cywilnego, ustawie o ochronie praw konkurencji i konsumentów, a które to uregulowania przewidują udział organizacji pozarządowych w tychże postępowaniach, jako ważny czynnik społeczny wpływający na wymiar sprawiedliwości oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Pytania dotyczące zastępstw procesowych proszę kierować do konsultanta

tel. 668 563 553

Więcej na:Skip to content