O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA RODZIN ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM OCHRONA PRAW DZIECKA 2018

Zadanie publiczne
pn. Przeciwdziałanie uzależnienom i patologią społecznym”

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 03.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.      Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu ds. Ochrony Praw Dziecka: Punkt, który prowadzić będzie poradnictwo rodzinne i obywatelskie w zakresie ochrony praw dziecka dla dzieci i młodzieży, ale także dla ich rodziców, nauczycieli i innych osób, którym leży na sercu rozwiązywanie problemów małoletnich wobec, których naruszane jest prawo. Konsultant obsługujący punkt  będzie odpowiednio przygotowany i przeszkolony pod względem merytorycznym i prawnym. W punkcie konsultacyjnym, poza poradnictwem w indywidualnych przypadkach, jeśli zajdzie taka konieczność, będą podejmowane również działania interwencyjne. Zasadność istnienia Punktu konsultacyjnego wynika z faktu, iż działał on w naszym Stowarzyszeniu już od kilku lat w ramach rożnych projektów o tematyce związanej z Ochroną Praw Dziecka i znacznie rozwinął swoją działalność w oparciu o potrzeby jakie wynikają z problematyki naruszania praw wobec dzieci. Oferent założył, że przy tak szerokiej ofercie wsparciowej dla rodzin niezbędna jest wstępna ocena sytuacji rodziny/dziecka (w formie wywiadu), żeby pomoc była udzielona skutecznie i adekwatnie do potrzeb. Ponadto zadaniem konsultanta jest także skuteczna interwencja w poszczególnych przypadkach (konieczność zawiadomienia innych instytucji pomocowych, zwoływania zespołów interdyscyplinarnych, i inne niezbędne czynności, których nie wykonają zatrudnione w innych Punktach tematycznych specjaliści.

 Ponad to konsultant będzie:

·           redagował pisma i dokumenty do instytucji,

·           przeprowadzał konsultacje i udzielał porad osobom pokrzywdzonym (dzieciom i młodzieży) w – wyniku przestępstw lub uzależnień, itp.

·           współdziałał z instytucjami/organizacjami na terenie miasta w celu przeciwdziałania zjawiskom – – patologii społecznej i łamania Praw Dziecka,

·           kierował na mediacje rodzinne, 

·           kierował do Punktu Wsparcia Psychologicznego np. w trybie interwencji kryzysowej (dzieci i młodzież),

·           kierował na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej,

·           kierował na terapie rodzinną,

·           kierował do Punktu Pomocy Prawnej (w sprawach trudnych i skomplikowanych)

2.      Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Mediacji Rodzinnej: Gdzie dyżury będzie pełnił mediator, będzie on udzielał informacji zainteresowanym oraz umawiał się na mediację zgodnie z potrzebami klientów i starał się doprowadzić do zawarcia całościowego lub częściowego porozumienia stron zakończonych ugoda mediacyjną. Mediator będzie mógł w razie potrzeb przeprowadzać mediacje cywilne oraz karne. Mediacje w razie wskazań (w zależności od stopnia trudności mediacji) będą toczyły się w parach (mediator + koomediator) Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Zwłaszcza jeśli mamy odczynienia z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem (podział majątku, opieka nad dziećmi, przemoc domowa), które nie powinny być już narażane na dodatkowe straty moralne generowane przez kolejne sprawy sądowe. Mogą one uporać się ze swoimi problemami (konflikt na tle finansowym, opieki nad dziećmi, innych uregulowań) w drodze mediacji. Każdy może znaleźć się w sytuacji jakiegoś sporu i może wtedy  rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja czy arbitraż. Taka możliwość daje polski ustawodawca, który wprowadził przepisy prawne dające podstawę pojednawczego działania poza sądem pełną akceptację wyników takich postępowań przez Państwo. Każdej ugodzie zawartej w drodze mediacji, Sąd może nadać klauzulę wykonalności co w praktyce oznacza, że taka ugoda ma moc postanowienia sądowego. Idea mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów jest ważnym elementem wychowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego kontynuowanie działalności punktu mediacji jest niezwykle potrzebne z punktu widzenia potrzeb społecznych ma nie tylko funkcje wychowawczą ale realnie może wpływać na rozwiązanie różnych problemów mieszkańców naszego miasta.

3.      Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Pomocy Prawnej ds.  rodzinnych: Gdzie dyżury pełnić będą prawnicy oraz radcy prawni, a ich zadaniem będzie udzielanie porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu. Ponad to będą oni przedstawiali klientom możliwe rozwiązania ich problemów oraz pomagali w sporządzeniu pism, dokumentów urzędowych, zachęcali do postępowań mediacyjnych w razie możliwości. Dyżurujący w szczególności będą zobowiązani do:

·           świadczenia bezstronnej i niezależnej informacji w zakresie przysługujących praw obywatelskich w szczególności wynikających z Polskiej Karty Praw Ofiary,

·           poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz przysługujących świadczeń socjalnych dla rodzin (zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci),

·           poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów pod względem prawnym, wynikających z patologii społecznej tj. (przemocy w rodzinie, uzależnienia, przemoc wobec dzieci, itp.),

·           pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz pism tematycznych do sądów, itp.,

·           pisanie pism procesowych w zakresie uregulowania kontaktów, zakazu kontaktów, separacji, ustanowienia pełnomocnika z urzędu (zwłaszcza w sprawach dla nieletnich) itd.

Ponadto prawnicy będą odpowiadać na zadawane przez klientów pytania drogą elektroniczną (e-porada), dzięki czemu osoby potrzebujące porady prawnej, które nie mogą z różnych powodów dostać się do Punktu Porad mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną lub pomoc w formie napisania pisma drogą elektroniczną (poprzez Internet). Dyżurujący będą mieli także do wykorzystania tzw. godziny przygotowawcze (na przygotowanie pism procesowych, przed procesowych lub innych pism dla klientów oraz udzielanie porad online).

4.    Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Terapii Rodzinnej: Oferent opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w pracy z rodziną, zwłaszcza borykającą się z różnymi trudnościami, dysfunkcjami i patologiami uznał, że niezbędna jest pomoc rodzinie w formie terapii (tzw. terapia rodzinna). W obecnej chwili na terenie naszego miasta jest tylko jedna organizacja, która realizuje tego typu usługę lecz jest to niewystarczające jak na potrzeby naszych mieszkańców. Ponadto ten problem został już z dostrzeżony przez instytucje administracji publicznej tj. Ośrodek Interwencji kryzysowej oraz Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Z tego też powodu konieczność  stworzenia takiej oferty jaką jest terapia rodzinna. Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny. Skutki terapii nie zawsze są obserwowane w trakcie trwania spotkań. Zdarzają się szybkie ustąpienia zgłaszanych trudności, ale częściej poprawa pojawia się powoli i stopniowo. Celem terapii jest ustanowienie równowagi pomiędzy nadmiernie sztywnym lub zbyt płynnym wypełnianiem ról, która pozwoli na pewną kontynuację starych zachowań i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia. Terapeuta ma być nastawiony na rozwiązanie patologicznego konfliktu, redukcję lęku oraz wspieranie funkcjonujących w rodzinie sił, działających w kierunku uzyskania zdrowia emocjonalnego (nie wystarczy tu tylko zmiana sposobu porozumiewania się, niezbędna jest zmiana wzajemnych postaw, niekiedy wartości). Terapia powinna trwać, aż do momentu, w którym członkowie rodziny zaczną się odnosić do siebie w nowy sposób.

Sesja, spotkanie dotyczy całej rodziny, w związku z czym uwaga i aktywność terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach spotkania, a nie na jednej osobie (np. z której powodu do spotkania doszło). Terapeuta stara się być również neutralny wobec członków rodziny i nie brać strony żadnego z nich. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądza, kto jest winien lub kto ma racje. Sposób prowadzenia sesji jest zależny od preferencji teoretycznych terapeuty.

Jednym z podstawowych efektów terapii powinno być (jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe) ustąpienie problemu, z jakim zgłosiła się rodzina. Zdarza się nader często, że rodziny oczekują zmian, które nie są możliwe do wprowadzenia, np. jeżeli dziecko ma trudności w nauce, to po pierwszym spotkaniu, a najdalej po drugim mają one zniknąć. Bywa też tak, że zaistnienie zmiany wymaga czasu, np. osoby cierpiące na choroby psychosomatyczne rzadko kiedy doznają pełnego ustąpienia objawów nawet po kilku sesjach.

Częstym rezultatem jest poprawa komunikacji w rodzinie. Domownicy zaczynają być bardziej uważni na to, co mówią do siebie. Wiele osób w trakcie trwania sesji ma okazję po raz pierwszy usłyszeć, jak inni widzą i przeżywają to, co dzieje się w rodzinie. Członkowie rodziny zaczynają mówić do siebie i siebie słuchać.

Skutkiem terapii może być lepsze rozumienie przez poszczególne osoby motywów swojego działania i działania innych. Dla każdego z członków rodziny skutkiem terapii może stać się bardziej adekwatne rozpoznawanie a także respektowanie własnych i cudzych granic w kontakcie. Granice to swoiste wewnętrzne bariery, dzięki którym kształtujemy nasze relacje z innymi ludźmi. Np. decydujemy o tym, na co pozwalamy innym w kontakcie z nami a co uznajemy za niedopuszczalne lub tylko na co nie chcemy się godzić (np. na zbyt bliski kontakt fizyczny, na używanie pewnych sformułowań itp.). Granice te powstrzymują również nas przed naruszaniem „przestrzeni psychicznej” innych osób. Jeżeli inni nie przekraczają naszych granic, zazwyczaj czujemy się w ich obecności bezpiecznie. Efektem jest również poprawa relacji między członkami rodziny związana z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób. Rezultatem terapii może stać się poszerzenie wiedzy, jak to, co przeżyli i „wynieśli” ze swoich rodzin dorośli domownicy, wpływa na to, kim są teraz, jak się zachowują i czują. Po terapii rodzice zwiększają swoje kompetencje wychowawcze. To najbardziej pożądane efekty terapii rodzinnej, które w dużej mierze mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu w rodzinie i pozwolić jej na normalne funkcjonowanie z korzyścią dla całej społeczności.

Sesja w terapii rodzinnej trwa 1,5 godziny a liczba sesji powinna być dostosowana do potrzeb rodziny (średnio od 6 do 10 spotkań). Terapeuta rodzinny nie będzie przychodził na dyżury lecz umawiał się z rodziną na sesje w ramach sprawozdania będzie prowadził kartę spotkań. Oferent planuje zatrudnić co najmniej 2 lub 3 terapeutów (w zależności od dofinansowania).

5. Grupa wsparciow/psycho/edukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą domową -pkt 7. Harmonogramu: Projekt zakłada utworzenie grupy psycho-edukacyjno wsparciowej dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Grupa przeznaczona jest dla dzieci będących w sytuacji poważnych problemów związanych z przemocą w domu rodzinnym w rożnych jej aspektach, a to sytuacja uruchamiająca przeżywanie bardzo silnych emocji, takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bardzo często z tym problemem są zupełnie same i brakuje im wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Program zakłada również edukację w zakresie podejmowania działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.  Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe. Spotkania grupy będą prowadzone przez trenerów-specjalistów  przez 6 sesji po  ok.1,5 h. Oferent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w naszym mieście nie ma takiej grupy wsparcia dla dzieci i w ramach konsultacji społecznych między innymi z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej uznał, że jest ogromna potrzeba jej ponownego utworzenia.

Oferent założył, że zostanie przeprowadzonych 6 sesji po 1,5 h dla co najmniej dla ok. 10 uczestników (dzieci).

6. Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Wsparcia Psychologicznego: Punkt wsparcia psychologicznego jest niezbędnym elementem realizacji założonego programu zarówno jeśli chodzi o uzupełnienie działań Punktu Mediacji jak i pozostałych działań realizowanych podczas trwania projektu tj. (punku konsultacyjnego, grupy wsparciowo-edukacyjnej, punktu terapii rodzinnej itd.). Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku osoby, które w ramach projektu będą brały udział w różnych rodzajach wsparcia mogą wymagać natychmiastowej konsultacji ( np. psychoterapeuty/psychologa) w celu podjęcia właściwej decyzji co do wyboru formy wsparcia czy też konieczności podjęcia terapii indywidualnej. Terapia indywidualna może być w tym wypadku jedyną właściwą forma wsparcia w celu ustabilizowania  sytuacji emocjonalnej osoby wspieranej i jej przejścia w stan gotowości do podejmowania poważnych życiowych decyzji, mających wpływ na życie rodziny (w tym dzieci) znajdujących się kryzysie.

Punkt będzie spełniał trzy funkcje w formie:

Psychologicznej prewencji gdzie będą podejmowane działania, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmacnianie zasobów osoby potrzebującej. Prewencja może polegać na minimalizowaniu zagrożeń przez eliminowanie czynników ryzyka, które można podzielić na ryzyko sytuacyjne (stres wydarzeń), rozwojowe (okresy krytyczne w rozwoju, na przykład kryzys dorastania) oraz terapeutyczne i osobowościowe. Działanie prewencyjne ma w pierwszym rzędzie przeciwdziałać pojawieniu się zaburzeń u osoby wspieranej. Jest więc nastawione przede wszystkim na pomoc osobom z grupy tzw. podwyższonego ryzyka.  W ramach tych działań będą organizowane dyżury specjalistów w Punkcie Wsparcia Psychologicznego.

Poradnictwa psychologicznego jako formy pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. W ramach tych działań będą organizowane dyżury specjalistów w Punkcie Wsparcia Psychologicznego.

Interwencji kryzysowej jako działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz. Tak forma pomocy ma na celu złagodzenie cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem, interwencję w środowisku, fachową informację.

W ramach tych działań wyżej opisanych psycholog/psychoterapeuta/terapeuta dziecięcy będzie dostępny na stałym dyżurze przynajmniej 1 x w tygodniu oraz w sytuacjach interwencyjnych będzie dostępny w różnych porach w zależności od potrzeb klientów po wcześniejszym umówieniu z klientem (np. w formie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania os. wspieranej lub innym miejscy zgodnie z potrzebami itd.)

7. Telefon Zaufania dla ofiar przestępstw w tym ofiar przemocy domowej oraz dzieci: Z doświadczeń oferenta, który realizował projekty na rzecz ofiar przestępstw w tym dzieci wynika, że istnieje absolutna potrzeba uruchomienia telefonu zaufania. Do Punktów Konsultacyjnych (Pomocy ofiarom przestępstw, ds. ochrony praw dziecka) trafiały osoby w sytuacjach wielkiego kryzysu, w związku z czym potrzeba kontaktu była znacznie częstsza niż 1 raz w tygodniu. Bardzo często niespodziewane, dramatyczne wydarzenia powodowały, iż rodzina lub ofiara borykająca się z problemem przestępstwa czy przemocy w tym seksualnej potrzebowała natychmiastowej pomocy, porady lub konsultacji często w późnych porach. Konsultant zawsze starał się służyć pomocą, co niejednokrotnie przyczyniało się do załagodzenia lub zniwelowania skutków wydarzeń, w obliczu których stanęła rodzina lub ofiara przestępstwa. Ponadto wiele osób pragnie pozostać anonimowymi, ale chcą uzyskać informacje. Po kilku rozmowach zdarza się, iż osoby takie nabierają zaufania do osoby i instytucji z którą się kontaktują i jest szansa, że pozwoli ona na udzielenie sobie pomocy i ujawnienie przestępstwa. W związku z powyższymi faktami wydaje się zasadne, żeby sformalizować tę formę pomagania osobom w potrzebie. Uzasadnionym więc pozostaje uruchomienie specjalnej linii – telefonu zaufania (1 x w tygodniu po 6 h w formie dyżuru przy telefonie) – w razie konieczności konsultant dostosuje się do potrzeb zainteresowanego ( poza dyżurami telefonicznymi ) oraz będzie oddzwaniał w ramach kosztów projektu do zainteresowanego zwłaszcza osoby nieletniej, której sytuacja ekonomiczna nie pozwoli na kontakt.

8. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn.”Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem”: Oferent w realizowanym programie założył dotarcie do młodych ludzi tj. uczniów klasy szkół podstawowych i licealnych którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością prawną. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu i w swoim interesie prawnym. Edukacja w tym zakresie poprawi skuteczności tych działań, ale także zwiększy świadomość prawną podejmowanych przez nich decyzji w przyszłości. Program będzie zakładał również przedstawienie życiowych przykładów i problemów prawnych, z którymi spotka się prędzej, czy później każdy młody człowiek. Prócz zwiększania świadomości prawnej w ogóle, przewiduje się również wskazanie kilku sposobów rozwiązywania sporów/konfliktów między rówieśnikami. Przy współpracy z rudzkimi szkołami,  przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne metodą szkoleniowo/warsztatową dla uczniów (łącznie 2 zajęć edukacyjnych) dla ok. 50 osób łącznie, których tematem przewodnim będzie promocja Praw i obowiązków dziecka. Pomocą w przeprowadzeniu tych zajęć służyć będą materiały (broszurka o prawach dziecka, prezentacja multimedialna) przygotowane (opracowane i wydrukowane) w ramach poprzednio realizowanego programu.

9. Zajęcia edukacyjne dla rodziców o prawach dziecka oraz obowiązkach rodzicielskich: Zajęcia będą przeprowadzane dla rodziców w ramach rekrutacji na terenie rudzkich placówek oświatowych. Odbędzie się 2 zajęć dla grup ok. 20 osobowych na każdych zajęciach. Program/scenariusz zajęć będzie przygotowany przez prawnika oraz specjalistę ds. prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Podstawowymi tematami poruszanymi na zajęciach z rodzicami będą prawa dziecka oraz obowiązki rodzicielskie w ujęciu obowiązujących przepisów (kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks karny, kodeks cywilny, konwekcja praw dziecka oraz konwekcja praw człowieka). W trakcie zajęć przedstawione zostaną także zagrożenia dla dzieci ale i rodziców płynące z mediów społecznościowych oraz Internetu. Prócz tego na przykładach, wyjaśnione zostaną konsekwencje pewnych zachowań dzieci. Zajęcia będą odbywać się w formie debaty – rozmowy pomiędzy prowadzącym je prawnikiem, a uczestnikami zajęć. Dzięki temu prowadzący zajęcia będzie mógł na bieżąco udzielić stosownej pomocy w rozwiązaniu problemu i wskazać na możliwe kroki, które powinny zostać podjęte. Zajęcia będą realizowane metoda szkoleniowo/warsztatową. Ponadto rodzice będą informowani o tym gdzie uzyskać pomoc prawną jak i wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne (w tym terapii uzależnień) lub w postaci porady konsulta.

10.Warsztaty dla rodziców pn. „Jak mówić, żeby dziecko słuchało jak słuchać, żeby dziecko mówiło”: Uczestnicy tych warsztatów (rodzice) wezmą udział w warsztatach 1,5 h zorganizowanych przez trenera – specjalistę w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz zajęć. Warsztaty odbędą się w placówkach oświatowych w odpowiednich salach co zapewni maksimum komfortu psychicznego uczestnikom warsztatów. Relacje rodziców i dzieci mają kolosalne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka. Każdy rodzic pragnąłby mieć jak najlepszy kontakt ze swoim dzieckiem. Czasami jednak trudno jest zrozumieć własne dziecko i budować z nim bliską więź. Rodzice zastanawiają się, dlaczego dziecko jest nieposłuszne, dlaczego nie mówi im o własnych przeżyciach, dlaczego reaguje w sposób nieadekwatny do sytuacji, bywa apatyczne lub agresywne, nie radzi sobie w przedszkolu czy w szkole. Warsztat ten ma pomóc rodzicom zrozumieć własne dziecko i jego potrzeby. Wspólnie z rodzicami prowadzący spróbuje odnaleźć to, co stanowi przeszkodę w komunikacji z dzieckiem i budowaniu z nim dobrej relacji. Podczas warsztatu rodzice będą: zastanawiali się, co jest ważne dla dziecka poprzez krótki powrót do własnego dzieciństwa, będą zastanawiali się, jakie są ich oczekiwania wobec dzieci i z czego one wynikają, oraz które z nich służą rozwojowi ich dziecka, uczestnicy będą analizowali różne sytuacje wychowawcze, na przykładzie ich własnych doświadczeń z dziećmi, ćwiczyli umiejętność komunikacji  w specjalnie przygotowanych scenkach. W ramach realizowanego projektu zostanie zorganizowanych 2 warsztatów dla rodziców z naszego miasta, którzy zgłoszą się ramach rekrutacji.

Uwaga ! wszystkie dyżury poszczególnych specjalistów/konsultantów przy telefonie zaufania są sprecyzowane w GRAFIKU DYŻURÓW na stronie głównej. 

Na Zapisy na grupę wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy oraz na terapię rodzinna prowadzi koordynator projektu po nr tel. +48 502 045 755.W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.Skip to content