O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W TYM PEŁNOLETNICH) 2018

Zadanie publiczne
pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.03.2018 r. do 30.09.2018 r.

Wycieczka do Energilandii: Parku Rozrywki w Ustroniu, największego Parku Rozrywki w Polsce, który znajduje się w mieście Zator (Małopolska) w połowie drogi między Katowicami, a Krakowem. Nasi uczestnicy będą mogli skorzystać z blisko 57 atrakcji rozłożonych na 26 hektarach powierzchni. Wśród nich można wyróżnić aż 27 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych, a także 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), na których codziennie odbywają się różnego rodzaju pokazy artystyczne, pirotechniczne czy wizualne (mapping 3D). Na terenie Parku można także znaleźć niesamowite kino 7D, wyświetlające filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 3D, wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi. Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią podzielone są na 3 strefy. Ta wycieczka jest bez wątpienia jedną z najbardziej atrakcyjnych w naszej ofercie. Przewidywana liczba uczestników wyjazdu to 55 osób.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

– aktywizację dzieci, młodzieży do działań w środowisku lokalnym, stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju oraz realizacji pasji i zainteresowań,

–  organizowanie niekonwencjonalnych zajęć dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec destruktywnych oddziaływań środowiska,

– zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, ograniczanie aspołecznych zachowań,

– zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,

– ograniczenie aspołecznych zachowań,

– zapobieganie marginalizacji dzieci, młodzieży,

– zapewnienie atrakcyjnych form spędzenia czasu dzieciom, młodzieży.

 Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

W sprawie zapisów na wycieczkę prosimy kontaktować się z koordynatorem projektu pod nr tel. +48 502 045 755Skip to content